REGULAMIN


 

I. Definicje

 1. MentalWay - właściciel Serwisu, MentalWay sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu, 62-800, przy ulicy Radosna 16.
 2. Serwis - internetowy serwis usługowy, świadczący usługi transmisji danych, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z filmów, klipów wideo i audio oraz innych materiałów audiowizualnych za pomocą urządzeń elektronicznych podłączonych do Internetu. Adres internetowy Serwisu to http://WayUp.pl 
 3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu. 
 4. Autor – podmiot sprzedający swoje Materiały za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z Właścicielem Serwisu.
 5. Materiały – szkolenia w formie VOD, czyli szkolenia wideo udostępnione Użytkownikowi za pomocą Internetu.
 6. Materiały Dodatkowe - zero lub więcej plików komputerowych, będących dodatkiem do Produktu. 
 7. Produkt - usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci VOD oraz plików komputerowych. 
 8. Produkt Bezpłatny - Nieodpłatne materiały audiowizualne udostępniane na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu. 
 9. Płatności recurringowe – cykliczna płatność, dokonywana w formie comiesięcznego abonamentu. 
 10. Pakiet abonamentowy – pakiet materiałów wyszczególnionych w dziale pakiety abonamentowe, w tym również pakiet materiałów realizowanych na żywo. 
 11. Dzień pobierania opłaty – dzień, w którym realizowana jest miesięczna płatność wynikająca z wysokości kwoty wybranego pakietu abonamentowego. 
 12. Opłata abonamentowa – wysokość opłaty wynikająca z wybranego przez użytkownika pakietu abonamentowego  

II. Postanowienia ogólne

 1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. 
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail (dodatkowe przepisy regulujące ten temat znajdują się w części zatytułowanej "Wymagania techniczne i sprzętowe"). 
 3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

 4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług. 
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. MentalWay zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. 
 6. MentalWay zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Produktów płatnych oraz bezpłatnych dowolnemu użytkownikowi, jeżeli uzna, że dany użytkownik narusza Prawa Autorskie MentalWay, podejmuje działania niezgodne z niniejszym regulaminem, lub działa na szkodę firmy MentalWay sp. z o.o. spółka komandytowa lub Michała Wawrzyniaka.  

III. Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci filmów VOD oraz innych plików komputerowych zawierających nagrania wideo, instrukcje ćwiczeń do samodzielnego wykonania przez Użytkownika, raporty i inne materiały tekstowe będące uzupełnieniem szkoleń w formie wideo. 
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez MentalWay należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia. 
 3. Korzystanie z produktów zamieszczonych w serwisie jest również możliwe poprzez udzielenie zgody na co miesięczne obciążenie wskazanej karty płatniczej użytkownika serwisu albo poprzez inne opłacenie abonamentu, w wysokościach określonych w dziale „pakiety abonamentowe".
 4. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 5. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go online poprzez przeglądarkę internetową lub umożliwienie pobrania całego Produktu, lub jego części, drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera. 
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania i pobierania zakupionych Produktów w postaci plików. 
 7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 120 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez MentalWay. 
 8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.  

IV. Opłaty

 1. Użytkownik może korzystać z produktów zamieszczonych w serwisie, po uprzedniej wpłacie ustalonej ceny. 
 2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Korzystanie z serwisu jest również możliwe za pomocą płatności recurringowych. 
 4. Wybierając możliwość płatności recurringowych, użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie wskazanej karty płatniczej, należącej do użytkownika, kwotą w wysokości wskazanej w wybranym przez użytkownika pakiecie abonamentowym. 
 5. Zgodę na wyżej wymienione obciążenia Użytkownik wyraża na odrębnym formularzu, wskazując numer karty kredytowej, debetowej lub innej właściwej karty płatniczej, datę ważności wskazanej karty płatniczej oraz pozostałych danych niezbędnych do uiszczenia opłaty 
 6. Zawartość danego pakietu abonamentowego zawiera odrębny wykaz zawarty w niniejszym regulaminie. 
 7. Opłata miesięczna uiszczana jest co miesiąc z góry, za każdy miesiąc, kiedy Użytkownik pozostaje zarejestrowanym użytkownikiem wybranego pakietu abonamentowego. W związku z tym, okresy miesięczne biegną od dnia rejestracji aż do odpowiadającego mu dnia w kolejnym miesiącu („Dzień pobierania opłaty"). 
 8. Pierwszym dniem pobierania opłaty jest dzień, w którym klient wybrał dany pakiet abonamentowy oraz zobowiązał się do ponoszenia cyklicznej opłaty. 
 9. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania na wskazanej karcie płatniczej, ustalonej w pakiecie abonamentowym, kwoty. 
 10. W przypadku braku zapłaty, wynikającej z braku odpowiednich środków na wskazanym rachunku bankowym, Użytkownik otrzyma maila z informacją o nieudanej próbie pobrania środków. Po trzech nieudanych próbach pobrania środków, dostęp abonamentowy zostanie anulowany. 
 11. MentalWay może w dowolnym momencie podnieść wysokość opłaty miesięcznej. Użytkownik będzie informowany o wszelkich podwyżkach opłaty miesięcznej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, w sposób wskazany w punkcie 4, w dziale „składanie i realizacja zamówień". Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmienionej wysokości Opłaty miesięcznej, może wypowiedzieć umowę. 
 12. Wypowiedzenie umowy ma skutek na koniec danego okresu rozliczeniowego, za który została już pobrana opłata abonamentowa. 
 13. MentalWay dopuszcza bezpłatne korzystanie z serwisu przez okres 30 dni wybierając Pakiet #ZostańWdomu Darmowa wiedza na 30 dni. Skład pakietu znajduje się z dalszej części regulaminu. 


 

V. Okres Próbny 

 1. MentalWay umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z okresu próbnego jednorazowo na każdy z pakietów abonamentowych. 
 2. Czas trwania okresu próbnego na każdy z pakietów abonamentowych to 14 dni od momentu opłacenia.
 3. Cena okresu próbnego to 1 PLN brutto za każdy z pakietów abonamentowych. 
 4. W celu uruchomienia okresu próbnego Użytkownik musi posiadać lub założyć konto na platformie WayUp.pl, wybrać interesujący go pakiet abonamentowy w opcji „Testuję na 14 dni w niższej cenie”. 
 5. W celu opłacenia okresu próbnego Użytkownik zobligowany jest wybrać opcję płatności cyklicznych, podając dane karty płatniczej. 
 6. Po 14 dni okresu próbnego, system podejmie próbę pobrania pełnej opłaty za wybrany przez Użytkownika pakiet abonamentowy. 
 7. Użytkownik może zrezygnować z dalszej subskrypcji pakietu abonamentowego. Aby to uczynić, należy przed upływem 14 dni czasu trwania okresu próbnego, zrezygnować z subskrypcji w zakładce Zarządzaj Abonamentem. 
 8. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji, system automatycznie pobierze z karty płatniczej opłatę za wybrany przez Użytkownika pakiet abonamentowy. 


 

VI. Pakiety abonamentowe

 1. Korzystanie z pakietów abonamentowych jest płatne.
 2. Płatności za wybrany przez Użytkownika pakiet abonamentowy są regulowane w formie płatności recurringowych. 
 3. Pakietem abonamentowym jest Abonament Life, Abonament Business oraz  Abonament Total.
 4. W skład Abonamentu Life wchodzą poszczególne materiały: 
  1. Twoje błędy samotności i nieumiejętności SPRZEDAŻY siebie! - Zapis VOD z LIVE #331
  2. Ile jest WARTA w życiu i biznesie DODATKOWA PERSPEKTYWA? - Zapis VOD z LIVE #330
  3. Jak na 17 sposobów WYCISNĄĆ ile się da, z każdego kwartału - poświęcając max. 15 min dziennie!
  4. Jak bezlitośnie wykorzystać tych, którzy chcą zrobić nam krzywdę i jeszcze na nich dużo zarobić! - Zapis VOD z LIVE #329
  5. Jak NIE stresować się swoją pracą? - Zapis VOD z LIVE #328
  6. Wskaźniki ROZPROSZENIA - Zapis VOD z LIVE #327
  7. Jak DALEKO powinniśmy patrzeć, planować, przewidywać - a może już to robimy? - Zapis VOD z LIVE #324
  8. Czy da się NIE popełniać tych SAMYCH błędów? - Zapis VOD z LIVE #325
  9. Co zrobić, żeby NIE mieć w kółko tych samych PROBLEMÓW? - Zapis VOD z LIVE #323
  10. Inspiracja z łatwości czy trudności? - Zapis VOD z LIVE #322
  11. Może 3xJ zamiast się ciągle tłumaczyć? - Zapis VOD z LIVE #321
  12. Czyje Marzenia Dziś Realizujesz? - Zapis VOD z LIVE #320
  13. Pewność siebie oparta o pochwały? - Zapis VOD z LIVE #319
  14. Długofalowa wolność czy tymczasowe zamienniki? - Zapis VOD z LIVE #318
  15. Jak MISTRZOWSKO wykorzystać swój czas? - Zapis VOD z LIVE #317
  16. Jak wyciągać odpowiednie WNIOSKI? - Zapis VOD z LIVE #316
  17. Jak długo musisz sobie odmawawiać, żeby mieć to co niezbędne? - Zapis VOD z LIVE #315
  18. Bezkosztowe zmiany - poprawiające biznes i jakość życia - Zapis VOD z LIVE #312
  19. Gdy wielu startuje, a wygrywa garstka? - Zapis VOD z LIVE #311
  20. W Jaki Sposób UTRZYMAĆ Skupienie? - Zapis VOD z LIVE #310
  21. Crowd Funding Jako Idealna Metafora Tego, Jak Działać W Czasie Kryzysu Gospodarczego - Zapis VOD z LIVE #309
  22. Jesteśmy W Stanie WOJNY Z Naszymi Reakcjami - Zapis VOD z LIVE #304
  23. Oglądanie Czy Rozwój Online. Jak To Robić I Czemu Nieliczni Mają Efekty, A Do Tego Jeszcze na tym zarabiają! - Zapis VOD z LIVE #303
  24. Sex, Namiętność I Miłość Jako Fundamenty Najważniejszej Życiowej Relacji. Czyli Perfect - Zapis VOD z LIVE #302
  25. Czy I KIEDY Weźmiesz Życie, Swoich Bliskich I Los Biznesu W Swoje Ręce, Czyli Leadership - Zapis VOD z LIVE #301
  26. Życiowy Autopilot, Czyli, Co Nami STERUJE Oraz Jak Wyznaczyć NOWY KIERUNEK. LAP Czyli Life Auto Pilot - Zapis VOD z LIVE #300
  27. Neurolingwistyka Czyli To, Co Myślisz I Mówisz, Oraz Kolejność Tego Jak To Robisz, Wpływ - Zapis VOD z LIVE #299
  28. Ekspertyza W Każdych Czasach Na Wagę Złota, Czyli Info Inhibitor - Zapis VOD z LIVE #298
  29. Plan Dnia/ Cele/ Intencja/ Połączenie Wyzwania 3 Kropek Z Biznesem W 3 Celach - Zapis VOD z LIVE #297
  30. Zarób Na Tym, Kim Jesteś! #KołczMajkEffectSchoolAndLab - Zapis VOD z LIVE #296
  31. Wyjaśnienia Programu #BiznesW3Celach - Sprzedaż, Rozwój Swojej Kariery I Firmy, Oraz Rozój siebie i swojej pasji - Zapis VOD z LIVE #295
  32. Funda_Mentals - Czyli Najważniejsze Fundamenty Mentalnego Rozwoju - Zapis VOD z LIVE #294
  33. 3 Wyraźne | Codzienne Priorytety Dla Życia I Biznesu - Zapis VOD z LIVE #293
  34. Zaplanuj swoje życie, zaczynając od pierwszego DNIA! - Zapis VOD z LIVE #292
  35. Ile Czasu Realnie Potrzeba, Żeby Uzupełnić Intelektualne Braki, Zmienić Swoją Mentalność - Zapis VOD z LIVE #308
  36. Nie oczekuj, że KTOŚ będzie w Ciebie wierzył MOCNIEJ od Ciebie - Zapis VOD z LIVE #307
  37. Mentalność Ofiary I Brak Zrozumienia Ciągu Przyczynowo / Skutkowego. Czyli Skąd Się Bioro piniądze -- Zapis VOD z LIVE #306
  38. Najbardziej olewana tematyka w wielu domach i biznesach! Cash flow - Zapis VOD z LIVE #305
  39. The Best Of FakeWORK
  40. The Best Of – Neurolingwistyka 24h
  41. The best of – XXXI – Wrześniowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  42. The Best Of - XXX - Czerwcowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  43. The Best Of - Kołcz Majk Effect School&Lab
  44. Wyzwanie 3 kropek
  45. Anti Burnout Set Night "Żywioły regeneracji"
  46. Kraina Kobiecości - Super Mamy
  47. Daily - Kwiecień 2017
  48. Daily - Marzec 2017
  49. Hint Seeker LIVE
  50. Podcast ZIWMWS02
  51. KRMW XXIX - 4 filary - od Wizji do Misji
  52. Will Power 1.0
  53. Culture Guru 2.0 LIVE++
  54. Perfect Couple 2.0
  55. Perfect Couple LIVE++
  56. Stand Speak Show Like a Pro - pierwszy moduł
  57. Trasa Hejtoholik - Jak wygrać z hejtem w swoim otoczeniu?
  58. Art Of Dreaming 3.0
  59. Podcast ZIWMW
  60. Anti Burnout Set
  61. ABS LIVE+ Ścieżka Wypalenia
  62. Business Lies LIVE+
  63. MentalMan 2.0
  64. Hejtoholik Live +
  65. MentalWoman 2.0
  66. 6 Lekcji Z Książki Guru Kultu..Ry
  67. Hidden Side of Life LIVE+ VOD
  68. FUNDA_MENTALS live
  69. Culture Guru
  70. Life Auto Pilot 3.0
  71. CULT..URE GURU LIVE+VOD
  72. Perfect Couple
  73. Life Auto Pilot LIVE+ "5 kroków do ekstremalnej satysfakcji w nowym roku"
  74. KRMW XXVI - Mentalne Fundamenty
  75. 12 Lekcji O Life Auto Pilot 2.0
  76. 12 lekcji o realizacji marzeń 2.0
  77. Necker Paradise Perspective
  78. Art Of Dreaming 2.0
  79. LoveIntro
  80. System 9 Milowych Kroków
  81. Art of Dreaming LIVE
  82. Life Auto Pilot 2.0
  83. KRMW XXV - Cele i Marzenia
  84. KRMW XXII - Związki i Relacje
  85. KRMW XXI - Cele i marzenia
  86. 4 Fazy Idealnych Związków i Biznesów
  87. 12 lekcji o Life Auto Pilot 1.0
  88. 12 lekcji o realizacji marzeń 1.0
  89. MentalMan
  90. MentalWoman
  91. Life Auto Pilot
  92. Art Of Dreaming
  93. Cele i Plany
  94. KRMW XVII - Relacje i związki
  Koszt Abonament Life wynosi 47 zł brutto.
 5. W skład Abonamentu Business wchodzą poszczególne materiały:
  1. Twoje błędy samotności i nieumiejętności SPRZEDAŻY siebie! - Zapis VOD z LIVE #331
  2. Ile jest WARTA w życiu i biznesie DODATKOWA PERSPEKTYWA? - Zapis VOD z LIVE #330
  3. Jak na 17 sposobów WYCISNĄĆ ile się da, z każdego kwartału - poświęcając max. 15 min dziennie!
  4. Jak bezlitośnie wykorzystać tych, którzy chcą zrobić nam krzywdę i jeszcze na nich dużo zarobić! - Zapis VOD z LIVE #329
  5. Jak NIE stresować się swoją pracą? - Zapis VOD z LIVE #328
  6. Wskaźniki ROZPROSZENIA - Zapis VOD z LIVE #327
  7. Życie z POCZUCIEM sensu, czy WRAŻENIEM przypadku? - Zapis VOD z LIVE #326
  8. SamoDZIELNE DĄŻenie, do PRODUKTYWNOści
  9. Jak DALEKO powinniśmy patrzeć, planować, przewidywać - a może już to robimy? - Zapis VOD z LIVE #324
  10. Czy da się NIE popełniać tych SAMYCH błędów? - Zapis VOD z LIVE #325
  11. Co zrobić, żeby NIE mieć w kółko tych samych PROBLEMÓW? - Zapis VOD z LIVE #323
  12. Inspiracja z łatwości czy trudności? - Zapis VOD z LIVE #322
  13. Może 3xJ zamiast się ciągle tłumaczyć? - Zapis VOD z LIVE #321
  14. Czyje Marzenia Dziś Realizujesz? - Zapis VOD z LIVE #320
  15. Pewność siebie oparta o pochwały? - Zapis VOD z LIVE #319
  16. Długofalowa wolność czy tymczasowe zamienniki? - Zapis VOD z LIVE #318
  17. Jak MISTRZOWSKO wykorzystać swój czas? - Zapis VOD z LIVE #317
  18. Jak wyciągać odpowiednie WNIOSKI? - Zapis VOD z LIVE #316
  19. Jak długo musisz sobie odmawawiać, żeby mieć to co niezbędne? - Zapis VOD z LIVE #315
  20. Bezkosztowe zmiany - poprawiające biznes i jakość życia - Zapis VOD z LIVE #312
  21. Gdy wielu startuje, a wygrywa garstka? - Zapis VOD z LIVE #311
  22. W Jaki Sposób UTRZYMAĆ Skupienie? - Zapis VOD z LIVE #310
  23. Crowd Funding Jako Idealna Metafora Tego, Jak Działać W Czasie Kryzysu Gospodarczego - Zapis VOD z LIVE #309
  24. Jesteśmy W Stanie WOJNY Z Naszymi Reakcjami - Zapis VOD z LIVE #304
  25. Oglądanie Czy Rozwój Online. Jak To Robić I Czemu Nieliczni Mają Efekty, A Do Tego Jeszcze na tym zarabiają! - Zapis VOD z LIVE #303
  26. Sex, Namiętność I Miłość Jako Fundamenty Najważniejszej Życiowej Relacji. Czyli Perfect - Zapis VOD z LIVE #302
  27. Czy I KIEDY Weźmiesz Życie, Swoich Bliskich I Los Biznesu W Swoje Ręce, Czyli Leadership - Zapis VOD z LIVE #301
  28. Życiowy Autopilot, Czyli, Co Nami STERUJE Oraz Jak Wyznaczyć NOWY KIERUNEK. LAP Czyli Life Auto Pilot - Zapis VOD z LIVE #300
  29. Neurolingwistyka Czyli To, Co Myślisz I Mówisz, Oraz Kolejność Tego Jak To Robisz, Wpływ - Zapis VOD z LIVE #299
  30. Ekspertyza W Każdych Czasach Na Wagę Złota, Czyli Info Inhibitor - Zapis VOD z LIVE #298
  31. Plan Dnia/ Cele/ Intencja/ Połączenie Wyzwania 3 Kropek Z Biznesem W 3 Celach - Zapis VOD z LIVE #297
  32. Zarób Na Tym, Kim Jesteś! #KołczMajkEffectSchoolAndLab - Zapis VOD z LIVE #296
  33. Wyjaśnienia Programu #BiznesW3Celach - Sprzedaż, Rozwój Swojej Kariery I Firmy, Oraz Rozój siebie i swojej pasji - Zapis VOD z LIVE #295
  34. Funda_Mentals - Czyli Najważniejsze Fundamenty Mentalnego Rozwoju - Zapis VOD z LIVE #294
  35. 3 Wyraźne | Codzienne Priorytety Dla Życia I Biznesu - Zapis VOD z LIVE #293
  36. Zaplanuj swoje życie, zaczynając od pierwszego DNIA! - Zapis VOD z LIVE #292
  37. Ile Czasu Realnie Potrzeba, Żeby Uzupełnić Intelektualne Braki, Zmienić Swoją Mentalność - Zapis VOD z LIVE #308
  38. Nie oczekuj, że KTOŚ będzie w Ciebie wierzył MOCNIEJ od Ciebie - Zapis VOD z LIVE #307
  39. Mentalność Ofiary I Brak Zrozumienia Ciągu Przyczynowo / Skutkowego. Czyli Skąd Się Bioro piniądze -- Zapis VOD z LIVE #306
  40. Najbardziej olewana tematyka w wielu domach i biznesach! Cash flow - Zapis VOD z LIVE #305
  41. The Best Of FakeWORK
  42. The Best Of – Neurolingwistyka 24h
  43. The best of – XXXI – Wrześniowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  44. The Best Of - XXX - Czerwcowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  45. The Best Of - Kołcz Majk Effect School&Lab
  46. Wyzwanie 3 kropek
  47. Anti Burnout Set Night "Żywioły regeneracji"
  48. Kraina Kobiecości - Super Mamy
  49. Daily - Kwiecień 2017
  50. Daily - Marzec 2017
  51. Virtual Reality Workshop
  52. Virtual Reality LIVE
  53. Hint Seeker LIVE
  54. Free Brand
  55. Podcast ZIWMWS02
  56. KRMW XXIX - 4 filary - od Wizji do Misji
  57. Will Power 1.0
  58. Culture Guru 2.0 LIVE++
  59. HejtoHolik Event
  60. Culture Guru 2.0 LIVE++
  61. Moduł z Urban Samurai 3.0 - Błyskawiczne wdrażanie zasad w teamie
  62. Perfect Couple 2.0
  63. Snapchat LIVE
  64. Perfect Couple LIVE++
  65. Crowd Effect
  66. Mental Lingua Franca 3.0
  67. Stand Speak Show Like a Pro - pierwszy moduł
  68. Deal With No 1.0
  69. Mastermind - Dream Team Rentgen - 4 Poziomy Wymagań
  70. Trasa Hejtoholik - Jak wygrać z hejtem w swoim otoczeniu?
  71. Art Of Dreaming 3.0
  72. Podcast ZIWMW
  73. Mapa Empatii LIVE+
  74. Pierwsze 100 dni klienta LIVE+
  75. Anti Burnout Set
  76. ABS LIVE+ Ścieżka Wypalenia
  77. The Best of Urban Samurai 1.0 i 2.0
  78. MAD MIKE DAY „Przesuń swoje granice”
  79. Business Lies
  80. Business Lies LIVE+
  81. MentalMan 2.0
  82. Hejtoholik Live +
  83. MentalWoman 2.0
  84. 6 Lekcji Z Książki Guru Kultu..Ry
  85. Hidden Side of Life LIVE+ VOD
  86. FUNDA_MENTALS live
  87. Culture Guru
  88. Life Auto Pilot 3.0
  89. CULT..URE GURU LIVE+VOD
  90. Perfect Couple
  91. Life Auto Pilot LIVE+ "5 kroków do ekstremalnej satysfakcji w nowym roku"
  92. 12 lekcji o zespole marzeń
  93. Mental Lingua Franca 2.0
  94. 12 Lekcji O PRZYWÓDZTWIE
  95. Dream Team Rentgen 2.0
  96. GURU KULTU LIVE: Zbuduj Centrum Podziemnej Propagandy
  97. Leadership Point 2.0
  98. Leadership LIVE 2.0
  99. MentalMoney 4.0
  100. KRMW XXVI - Mentalne Fundamenty
  101. NMNS 11 - Przyczyny Strat
  102. 12 Lekcji O Life Auto Pilot 2.0
  103. 12 lekcji o realizacji marzeń 2.0
  104. MoneySLAVE LIVE
  105. NMNS 10 - Marzenia na Sprzedaż
  106. Necker Paradise Perspective
  107. Art Of Dreaming 2.0
  108. LoveIntro
  109. NMNS 8 - Dream Team Part II
  110. System 9 Milowych Kroków
  111. Art of Dreaming LIVE
  112. 12 Lekcji O Mentalności Finansowej
  113. NMNS 9 - Etapy Składowe Ekspertyzy
  114. NMNS 7 - Tworzenie i Wyzwalanie Nawyków u Klientów
  115. Life Auto Pilot 2.0
  116. KRMW XXV - Cele i Marzenia
  117. KRMW XXII - Związki i Relacje
  118. Geniusz Neuro Marketingu LIVE
  119. Neuro Live
  120. Mental Lingua Franca
  121. Piranha Night
  122. MentalMoney 3.0
  123. Leadership Point
  124. Leadership LIVE
  125. KRMW XIX - Przywództwo
  126. 10 KŁÓD FINANSOWYCH
  127. NMNS 6 - Solidne Fundamenty Biznesowe
  128. KRMW XXIII - Finanse i Przywództwo
  129. 4 Fazy Idealnych Związków i Biznesów
  130. 12 lekcji o Life Auto Pilot 1.0
  131. 12 lekcji o realizacji marzeń 1.0
  132. MentalMan
  133. MentalWoman
  134. Underground Washington DC
  135. Life Auto Pilot
  136. Art Of Dreaming
  137. San Marketino Trip
  138. Cele i Plany
  139. NMNS 5 - Skondensowana Droga Do Ekspertyzy
  140. NMNS 4 - Budowa Dream Teamu
  141. KRMW XVIII - Finanse i hipnoza
  142. KRMW XVII - Relacje i związki
  143. NMNS 3 - System zmiany klienta w Ambasadora
  144. NMNS 2 - Psychologiczne Wyzwalacze Sprzedaży
  145. NMNS 1 - Biznes z Neuro Dopalaczem
  Koszt Abonamentu Business wynosi 97 PLN brutto.
 6. W skład Abonamentu Total wchodzą poszczególne materiały:
  1. Anti Burnout Set 2.0
  2. Jak nie tracić pieniędzy, kiedy odpoczywasz 3.0 ?
  3. You2
  4. Crypto Change
  5. SaveYOUR_Life
  6. Life Addict - LIVE+
  7. CMNB - Coś małego na boku. Jak, będąc zabieganym, rozwijać się, zmieniać się na lepsze oraz zarabiać dodatkowe kwoty?
  8. Money Talks
  9. NAJŁATWIEJSZA DROGA do certyfikowanej cyfrowej porażki!
  10. To Twój czy Mój problem? - Zapis VOD z LIVE
  11. SamoDZIELNE DĄŻenie, do PRODUKTywności 2.0 - Zapis VOD i MP3 z LIVE
  12. Twoje błędy samotności i nieumiejętności SPRZEDAŻY siebie! - Zapis VOD z LIVE #331
  13. Ile jest WARTA w życiu i biznesie DODATKOWA PERSPEKTYWA? - Zapis VOD z LIVE #330
  14. Jak na 17 sposobów WYCISNĄĆ ile się da, z każdego kwartału - poświęcając max. 15 min dziennie!
  15. Jak bezlitośnie wykorzystać tych, którzy chcą zrobić nam krzywdę i jeszcze na nich dużo zarobić! - Zapis VOD z LIVE #329
  16. Jak NIE stresować się swoją pracą? - Zapis VOD z LIVE #328
  17. Wskaźniki ROZPROSZENIA - Zapis VOD z LIVE #327
  18. Życie z POCZUCIEM sensu, czy WRAŻENIEM przypadku? - Zapis VOD z LIVE #326
  19. SamoDZIELNE DĄŻenie, do PRODUKTYWNOści
  20. Jak DALEKO powinniśmy patrzeć, planować, przewidywać - a może już to robimy? - Zapis VOD z LIVE #324
  21. Czy da się NIE popełniać tych SAMYCH błędów? - Zapis VOD z LIVE #325
  22. Co zrobić, żeby NIE mieć w kółko tych samych PROBLEMÓW? - Zapis VOD z LIVE #323
  23. Inspiracja z łatwości czy trudności? - Zapis VOD z LIVE #322
  24. Może 3xJ zamiast się ciągle tłumaczyć? - Zapis VOD z LIVE #321
  25. Czyje Marzenia Dziś Realizujesz? - Zapis VOD z LIVE #320
  26. Pewność siebie oparta o pochwały? - Zapis VOD z LIVE #319
  27. Długofalowa wolność czy tymczasowe zamienniki? - Zapis VOD z LIVE #318
  28. Jak MISTRZOWSKO wykorzystać swój czas? - Zapis VOD z LIVE #317
  29. Jak wyciągać odpowiednie WNIOSKI? - Zapis VOD z LIVE #316
  30. Jak długo musisz sobie odmawawiać, żeby mieć to co niezbędne? - Zapis VOD z LIVE #315
  31. Ile czasu zajmie DOTARCIE do celu i jak to PRZYSPIESZYĆ? - Zapis VOD z LIVE #314
  32. Zaśniesz myśląc, że więcej się nie da? - Zapis VOD z LIVE #313
  33. Bezkosztowe zmiany - poprawiające biznes i jakość życia - Zapis VOD z LIVE #312
  34. Gdy wielu startuje, a wygrywa garstka? - Zapis VOD z LIVE #311
  35. W Jaki Sposób UTRZYMAĆ Skupienie? - Zapis VOD z LIVE #310
  36. Crowd Funding Jako Idealna Metafora Tego, Jak Działać W Czasie Kryzysu Gospodarczego - Zapis VOD z LIVE #309
  37. Jesteśmy W Stanie WOJNY Z Naszymi Reakcjami - Zapis VOD z LIVE #304
  38. Oglądanie Czy Rozwój Online. Jak To Robić I Czemu Nieliczni Mają Efekty, A Do Tego Jeszcze na tym zarabiają! - Zapis VOD z LIVE #303
  39. Sex, Namiętność I Miłość Jako Fundamenty Najważniejszej Życiowej Relacji. Czyli Perfect - Zapis VOD z LIVE #302
  40. Czy I KIEDY Weźmiesz Życie, Swoich Bliskich I Los Biznesu W Swoje Ręce, Czyli Leadership - Zapis VOD z LIVE #301
  41. Życiowy Autopilot, Czyli, Co Nami STERUJE Oraz Jak Wyznaczyć NOWY KIERUNEK. LAP Czyli Life Auto Pilot - Zapis VOD z LIVE #300
  42. Neurolingwistyka Czyli To, Co Myślisz I Mówisz, Oraz Kolejność Tego Jak To Robisz, Wpływ - Zapis VOD z LIVE #299
  43. Ekspertyza W Każdych Czasach Na Wagę Złota, Czyli Info Inhibitor - Zapis VOD z LIVE #298
  44. Plan Dnia/ Cele/ Intencja/ Połączenie Wyzwania 3 Kropek Z Biznesem W 3 Celach - Zapis VOD z LIVE #297
  45. Zarób Na Tym, Kim Jesteś! #KołczMajkEffectSchoolAndLab - Zapis VOD z LIVE #296
  46. Wyjaśnienia Programu #BiznesW3Celach - Sprzedaż, Rozwój Swojej Kariery I Firmy, Oraz Rozój siebie i swojej pasji - Zapis VOD z LIVE #295
  47. Funda_Mentals - Czyli Najważniejsze Fundamenty Mentalnego Rozwoju - Zapis VOD z LIVE #294
  48. 3 Wyraźne | Codzienne Priorytety Dla Życia I Biznesu - Zapis VOD z LIVE #293
  49. Zaplanuj swoje życie, zaczynając od pierwszego DNIA! - Zapis VOD z LIVE #292
  50. Ile Czasu Realnie Potrzeba, Żeby Uzupełnić Intelektualne Braki, Zmienić Swoją Mentalność - Zapis VOD z LIVE #308
  51. Nie oczekuj, że KTOŚ będzie w Ciebie wierzył MOCNIEJ od Ciebie - Zapis VOD z LIVE #307
  52. Mentalność Ofiary I Brak Zrozumienia Ciągu Przyczynowo / Skutkowego. Czyli Skąd Się Bioro piniądze -- Zapis VOD z LIVE #306
  53. Najbardziej olewana tematyka w wielu domach i biznesach! Cash flow - Zapis VOD z LIVE #305
  54. The Best Of FakeWORK
  55. KRMW XXXII - Fake Life
  56. Neuro Marketing & Neuro Sales - Fake Work
  57. Live Plus Złodzieje Marzeń
  58. Neurolingwistyka
  59. Neurolingwistyka 24h
  60. The Best Of – Neurolingwistyka 24h
  61. The best of – XXXI – Wrześniowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  62. KRMW XXXI - #GłodniŻycia
  63. Napisz i wydaj swoją pierwszą książkę 2.0
  64. CASH HAPPINESS
  65. KRMW XXX - Czerwiec 2019
  66. The Best Of - XXX - Czerwcowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  67. Zarób na tym kim jesteś 2.0
  68. ZAPIS VOD - MAJÓWKA 2019 „Jak Nie Tracić Pieniędzy, Kiedy Odpoczywasz 2.0?”
  69. Wszyscy mówią ale tylko niektórym za to dobrze płacą.
  70. The Best Of - Kołcz Majk Effect School&Lab
  71. Przygotuj i wydaj swój pierwszy cyfrowy produkt 1.0
  72. Wyzwanie 3 kropek
  73. Napisz i wydaj swoją pierwszą książkę 1.0
  74. Psychologiczne Wyzwalacze Sprzedaży Warsztat
  75. Zarób na tym kim jesteś 1.0
  76. Anti Burnout Set Night "Żywioły regeneracji"
  77. Kraina Kobiecości - Super Mamy
  78. Daily - Kwiecień 2017
  79. Daily - Marzec 2017
  80. Grubsza Wizytówka LIVE
  81. Virtual Reality Workshop
  82. Virtual Reality LIVE
  83. Hint Seeker LIVE
  84. Free Brand
  85. Podcast ZIWMWS02
  86. Life Spektrum Mentoring Workshop 3.0
  87. KRMW XXIX - 4 filary - od Wizji do Misji
  88. Will Power 1.0
  89. Culture Guru 2.0 LIVE++
  90. HejtoHolik Event
  91. Moduł z Urban Samurai 3.0 - Błyskawiczne wdrażanie zasad w teamie
  92. Perfect Couple 2.0
  93. Stand Speak Show Like a Pro
  94. Snapchat LIVE
  95. Perfect Couple LIVE++
  96. Crowd Effect
  97. Mental Lingua Franca 3.0
  98. Stand Speak Show Like a Pro - pierwszy moduł
  99. Deal With No 1.0
  100. Mastermind - Dream Team Rentgen - 4 Poziomy Wymagań
  101. Trasa Hejtoholik - Jak wygrać z hejtem w swoim otoczeniu?
  102. Art Of Dreaming 3.0
  103. Podcast ZIWMW
  104. Mapa Empatii LIVE+
  105. Pierwsze 100 dni klienta LIVE+
  106. Info Inhibitor 3.0
  107. Info Inhibitor LIVE+ "Droga Do Ekspertyzy"
  108. Anti Burnout Set
  109. ABS LIVE+ Ścieżka Wypalenia
  110. The Best of Urban Samurai 1.0 i 2.0
  111. MAD MIKE DAY „Przesuń swoje granice”
  112. Business Lies
  113. Business Lies LIVE+
  114. MentalMan 2.0
  115. Hejtoholik Live +
  116. MentalWoman 2.0
  117. 6 Lekcji Z Książki Guru Kultu..Ry
  118. Hidden Side of Life LIVE+ VOD
  119. FUNDA_MENTALS live
  120. Culture Guru
  121. Life Auto Pilot 3.0
  122. CULT..URE GURU LIVE+VOD
  123. Perfect Couple
  124. Life Auto Pilot LIVE+ "5 kroków do ekstremalnej satysfakcji w nowym roku"
  125. Ekspert Escalator LIVE+
  126. 12 lekcji o zespole marzeń
  127. Mental Lingua Franca 2.0
  128. 12 Lekcji O PRZYWÓDZTWIE
  129. Dream Team Rentgen 2.0
  130. GURU KULTU LIVE: Zbuduj Centrum Podziemnej Propagandy
  131. Leadership Point 2.0
  132. 6 zaawansowanych lekcji dla Ekspertów 2.0
  133. Leadership LIVE 2.0
  134. MentalMoney 4.0
  135. KRMW XXVI - Mentalne Fundamenty
  136. NMNS 11 - Przyczyny Strat
  137. 12 Lekcji O Life Auto Pilot 2.0
  138. 12 lekcji o realizacji marzeń 2.0
  139. MoneySLAVE LIVE
  140. Info Inhibitor 2.0 + BONUS 1.0
  141. NMNS 10 - Marzenia na Sprzedaż
  142. Necker Paradise Perspective
  143. Art Of Dreaming 2.0
  144. LoveIntro
  145. NMNS 8 - Dream Team Part II
  146. System 9 Milowych Kroków
  147. Art of Dreaming LIVE
  148. 12 Lekcji O Mentalności Finansowej
  149. NMNS 9 - Etapy Składowe Ekspertyzy
  150. NMNS 7 - Tworzenie i Wyzwalanie Nawyków u Klientów
  151. Life Auto Pilot 2.0
  152. KRMW XXV - Cele i Marzenia
  153. Future Expert LIVE
  154. KRMW XXII - Związki i Relacje
  155. Ekspert Escalator 2.0 + BONUS 1.0
  156. Info Inhibitor 2.0
  157. Geniusz Neuro Marketingu LIVE
  158. Neuro Live
  159. Mental Lingua Franca
  160. Piranha Night
  161. MentalMoney 3.0
  162. KRMW XXI - Cele i marzenia
  163. Leadership Point
  164. Leadership LIVE
  165. KRMW XIX - Przywództwo
  166. 10 KŁÓD FINANSOWYCH
  167. 6 zaawansowanych lekcji dla Ekspertów 1.0
  168. NMNS 6 - Solidne Fundamenty Biznesowe
  169. KRMW XXIII - Finanse i Przywództwo
  170. 4 Fazy Idealnych Związków i Biznesów
  171. 12 lekcji o Life Auto Pilot 1.0
  172. 12 lekcji o realizacji marzeń 1.0
  173. MentalMan
  174. MentalWoman
  175. Underground Washington DC
  176. Life Auto Pilot
  177. Art Of Dreaming
  178. San Marketino Trip
  179. JAK i DLACZEGO Ekspert w GODZINĘ zarabia dziś tyle ile nauczyciel w MIESIĄC?
  180. Cele i Plany
  181. Info Inhibitor 1.0
  182. NMNS 5 - Skondensowana Droga Do Ekspertyzy
  183. NMNS 4 - Budowa Dream Teamu
  184. KRMW XVIII - Finanse i hipnoza
  185. KRMW XVII - Relacje i związki
  186. NMNS 3 - System zmiany klienta w Ambasadora
  187. NMNS 2 - Psychologiczne Wyzwalacze Sprzedaży
  188. NMNS 1 - Biznes z Neuro Dopalaczem
  Koszt Abonamentu Total wynosi 497 PLN brutto.
 7. W skład Pakietu #ZostańWdomu Darmowa wiedza na 30 dni wchodzą: 

  The Best Of FakeWORK (197 zł)

  The Best Of – Neurolingwistyka 24h (197 zł)

  The best of – XXXI – Wrześniowy Klub Rozwoju MentalWay 2019 (197 zł)

  The Best Of - XXX - Czerwcowy Klub Rozwoju MentalWay 2019 (197 zł)

  The Best Of - Kołcz Majk Effect School&Lab (5000 zł)

  Wyzwanie 3 kropek (197 zł)

  Stand Speak Show Like a Pro - pierwszy moduł (97 zł)

  FUNDA_MENTALS live (197 zł)

  Life Auto Pilot LIVE+ "5 kroków do ekstremalnej satysfakcji w nowym roku" (197 zł)

  System 9 Milowych Kroków (197 zł)

  KRMW XVII - Relacje i związki (197 zł)

  Koszt Pakietu #ZostańWdomu Darmowa wiedza na 30 dni wynosi 0 PLN brutto.


 

VII. Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę zawartą z MentalWay. Wypowiedzenie umowy będzie skuteczne począwszy od kolejnego Dnia pobierania opłaty. MentalWay potwierdzi Państwu fakt wypowiedzenia umowy.
 2. MentalWay zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem w dowolnym czasie i z dowolnego powodu na piśmie, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia (o ile wypowiedzenie nie wynika z mocy prawa lub o ile nie ma uzasadnionej podstawy do skrócenia okresu wypowiedzenia).
 3. MentalWay ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie, w następujących przypadkach: - naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub innych obowiązujących warunków oraz nienaprawienie takiego naruszenia w terminie 5 dni po otrzymaniu informacji od MentalWay (lub szybciej, w uzasadnionych przypadkach); - uzasadnione podejrzenia MentalWay że popełniają Państwo lub popełnili Działanie zabronione, poprzedzone wcześniejszym wezwaniem do zaprzestania naruszeń; - konieczność wynikająca z przepisów prawa.


 

VIII. Zasady korzystania z zakupionych produktów:

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 2. Zakupione Produkty są trwale oznakowane jako własność Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela Produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia. Trwałe oznakowanie to napis w górnym rogu odtwarzanego filmu w postaci napisu: Licencja: „Imię Nazwisko" zalogowanego klienta. 
 3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli głównie oglądać Treści oferowane w serwisie za pomocą dostępnych kanałów dystrybucji. 
 4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne. Użytkownik w żadnym momencie nie nabywa praw, w tym praw własności intelektualnej, do materiałów udostępnionych mu do korzystania. 
 5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. 
 6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji, mogących naruszać prawa autorskie, MentalWay może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika) z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. 

IX. Wymagania techniczne i sprzętowe

 1. 1. Preferowana przeglądarka internetowa, z którą są kompatybilne Materiały dostępne wewnątrz Serwisu to FireFox wersja nr 12 lub nowsza. Aktualna wersja dostępna jest na stronie: http://www.mozilla.org/pl/firefox/new/ 2. Systemy operacyjne, z którymi są kompatybilne zarówno przeglądarka FireFox jak i Serwis to Windows (wersja XP lub nowsza) oraz OS X (wersja 10.5.8 lub nowsza) 


 

X. Reklamacje i zwroty:

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@mentalway.pl 
 2. MentalWay rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji MentalWay poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika. 
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się on we wskazanej przez MentalWay przeglądarce internetowej, jest uszkodzony, nie daje się odtworzyć z przyczyn leżących po stronie MentalWay lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może niezwłocznie po nieprawidłowym uruchomieniu się programu, wystąpić do MentalWay z reklamacją. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej, na użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności technicznej możliwości użytkowania platformy WayUp.pl (po raz pierwszy) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu jego zakupu.
 4. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić MentalWay o zamiarze reklamacji Produktu. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej: nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany podczas składnia zamówienia. 
 5. MentalWay blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji (w przypadku produktów elektronicznych). 
 6. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o chęci reklamacji, MentalWay poinformuje Użytkownika o decyzji odnośnie danego zgłoszenia. 
 7. MentalWay dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza reklamacji 
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez MentalWay, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy. 
 9. MentalWay deklaruje, że wszystkie reklamacje będą rozpatrywane z zachowaniem dobrych zwyczajów handlowych.10. Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest wyłączona na podstawie art 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30) 11. O braku możliwości odstąpienia od umowy Użytkownik zostanie powiadomiony każdorazowo przed zakupem wybranego Produktu. 


 

XI. Faktury VAT 

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej. 
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole "Chcę otrzymać fakturę VAT", a następnie uzupełnić niezbędne dane. 
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej. 


 

XII. Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. MentalWay zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem. 

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. MentalWay nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. 
 2. MentalWay nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. 
 3. MentalWay nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. MentalWay zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od MentalWay. 
 5. MentalWay nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia produktów w terminie.