Regulamin WayUp.pl

I. Definicje

1. MentalWay - właściciel Serwisu, MentalWay sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu, 62-800, przy ulicy Radosna 16.

2. Serwis - internetowy serwis usługowy, świadczący usługi transmisji danych, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z filmów, klipów wideo i audio oraz innych materiałów audiowizualnych za pomocą urządzeń elektronicznych podłączonych do Internetu. Adres internetowy Serwisu to http://WayUp.pl 

3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu. 

4. Autor – podmiot sprzedający swoje Materiały za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z Właścicielem Serwisu. 

5. Materiały – szkolenia w formie VOD, czyli szkolenia wideo udostępnione Użytkownikowi za pomocą Internetu. 

6. Materiały Dodatkowe - zero lub więcej plików komputerowych, będących dodatkiem do Produktu. 

7. Produkt - usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci VOD oraz plików komputerowych. 

8. Produkt Bezpłatny - Nieodpłatne materiały audiowizualne udostępniane na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu. 

9. Płatności recurringowe – cykliczna płatność, dokonywana w formie comiesięcznego abonamentu. 

10. Pakiet abonamentowy – pakiet materiałów wyszczególnionych w dziale pakiety abonamentowe, w tym również pakiet materiałów realizowanych na żywo. 

11. Dzień pobierania opłaty – dzień, w którym realizowana jest miesięczna płatność wynikająca z wysokości kwoty wybranego pakietu abonamentowego. 

12. Opłata abonamentowa – wysokość opłaty wynikająca z wybranego przez użytkownika pakietu abonamentowego 

II. Postanowienia ogólne

1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. 

2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail (dodatkowe przepisy regulujące ten temat znajdują się w części zatytułowanej "Wymagania techniczne i sprzętowe"). 

3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług. 

5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. MentalWay zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. MentalWay zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Produktów płatnych oraz bezpłatnych dowolnemu użytkownikowi, jeżeli uzna, że dany użytkownik narusza Prawa Autorskie MentalWay, podejmuje działania niezgodne z niniejszym regulaminem, lub działa na szkodę firmy MentalWay sp. z o.o. spółka komandytowa lub Michała Wawrzyniaka. 

III. Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci filmów VOD oraz innych plików komputerowych zawierających nagrania wideo, instrukcje ćwiczeń do samodzielnego wykonania przez Użytkownika, raporty i inne materiały tekstowe będące uzupełnieniem szkoleń w formie wideo. 

2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez MentalWay należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia. 

3. Korzystanie z produktów zamieszczonych w serwisie jest również możliwe poprzez udzielenie zgody na co miesięczne obciążenie wskazanej karty płatniczej użytkownika serwisu albo poprzez inne opłacenie abonamentu, w wysokościach określonych w dziale „pakiety abonamentowe".

4. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

5. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go online poprzez przeglądarkę internetową lub umożliwienie pobrania całego Produktu, lub jego części, drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera. 

6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania i pobierania zakupionych Produktów w postaci plików. 

7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 120 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez MentalWay. 

8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. 

Opłaty

1. Użytkownik może korzystać z produktów zamieszczonych w serwisie, po uprzedniej wpłacie ustalonej ceny. 

2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

3. Korzystanie z serwisu jest również możliwe za pomocą płatności recurringowych. 

4. Wybierając możliwość płatności recurringowych, użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie wskazanej karty płatniczej, należącej do użytkownika, kwotą w wysokości wskazanej w wybranym przez użytkownika pakiecie abonamentowym. 

5. Zgodę na wyżej wymienione obciążenia Użytkownik wyraża na odrębnym formularzu, wskazując numer karty kredytowej, debetowej lub innej właściwej karty płatniczej, datę ważności wskazanej karty płatniczej oraz pozostałych danych niezbędnych do uiszczenia opłaty 

6. Zawartość danego pakietu abonamentowego zawiera odrębny wykaz. 

7. Opłata miesięczna uiszczana jest co miesiąc z góry, za każdy miesiąc, kiedy Użytkownik pozostaje zarejestrowanym użytkownikiem wybranego pakietu abonamentowego. W związku z tym, okresy miesięczne biegną od dnia rejestracji aż do odpowiadającego mu dnia w kolejnym miesiącu („Dzień pobierania opłaty"). 

8. Pierwszym dniem pobierania opłaty jest dzień, w którym klient wybrał dany pakiet abonamentowy oraz zobowiązał się do ponoszenia cyklicznej opłaty. 

9. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania na wskazanej karcie płatniczej, ustalonej w pakiecie abonamentowym, kwoty. 

10. W przypadku braku zapłaty, wynikającej z braku odpowiednich środków na wskazanym rachunku bankowym, Użytkownik otrzyma maila z informacją o nieudanej próbie pobrania środków. Po trzech nieudanych próbach pobrania środków, dostęp abonamentowy zostanie anulowany. 

11. MentalWay może w dowolnym momencie podnieść wysokość opłaty miesięcznej. Użytkownik będzie informowany o wszelkich podwyżkach opłaty miesięcznej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, w sposób wskazany w punkcie 4, w dziale „składanie i realizacja zamówień". Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmienionej wysokości Opłaty miesięcznej, może wypowiedzieć umowę. 

12. Wypowiedzenie umowy ma skutek na koniec danego okresu rozliczeniowego, za który została już pobrana opłata abonamentowa. 

Pakiety abonamentowe

1. Korzystanie z pakietów abonamentowych jest płatne 

2. Płatności za wybrany przez Użytkownika pakiet abonamentowy są regulowane w formie płatności recurringowych. 

3. Pakietem abonamentowym jest Abonament Life, Abonament Business oraz  Abonament Total.

4.W skład Abonamentu Life wchodzą poszczególne materiały: 

 1. Klub Rozwoju MentalWay 26 - Mentalne Fundamenty
 2. Klub Rozwoju MentalWay 29 - 4 filary
 3. 6 lekcji z książki Guru Kultury
 4. Culture Guru LIVE+ "Lepsza wersja siebie"
 5. Love Intro
 6. Hidden Side of Life
 7. HejtoHolik LIVE+
 8. HejtoHolik "Jak wygrać z hejtem w swoim otoczeniu?"
 9. ABS LIVE Ścieżka wypalenia
 10. Hint Seeker LIVE
 11. Business Lies LIVE+ "5 problemów blokujących rozwój twojego biznesu i kariery"
 12. Klub Rozwoju MentalWay 21 - Cele i marzenia
 13. Klub Rozwoju MentalWay 25 - Cele i marzenia
 14. 12 lekcji o Life Auto Pilot 1.0
 15. 12 lekcji o Life Auto Pilot 2.0
 16. Life Auto Pilot LIVE+ "5 kroków do ekstremalnej satysfakcji w nowym roku"
 17. Art of Dreaming LIVE
 18. 12 lekcji o realizacji marzeń 1.0
 19. 12 lekcji o realizacji marzeń 2.0
 20. Cele i plany
 21. Elite MentalWoman Mastermind
 22. 4 fazy Idealnych Związków & Biznesów
 23. Kraina Kobiecości - Super mamy
 24. Klub Rozwoju MentalWay 22 - Związki i relacje
 25. Klub Rozwoju MentalWay 17 - Relacje i związki
 26. 12 lekcji o mentalności finansowej
 27. 10 Kłód finansowych
 28. moneySLAVE
 29. Cloud E-arning
 30. Klub Rozwoju MentalWay 23 - Finanse i przywództwo
 31. Klub Rozwoju MentalWay 18 - Finanse i hipnoza
 32. 12 lekcji o przywództwie
 33. 12 lekcji o zespole marzeń
 34. Leadership LIVE 1.0
 35. Leadership LIVE 2.0
 36. Klub Rozwoju MentalWay XIX - Przywództwo
 37. 12 lekcji o Dynamice Mentalności
 38. 4 Wymiary Bogactwa
 39. 8 Dróg do bogactwa
 40. Spektrum Dynamiki Bogactwa LIVE
 41. Vector Power Intro
 42. Strategie osiągania FLOW
 43. Nowoczesny i świadomy biznes
 44. Info Inhibitor: Droga Eksperta - pułapki i skróty na drodze do celu
 45. 6 zaawansowanych lekcji dla Ekspertów 1.0
 46. 6 zaawansowanych lekcji dla Ekspertów 2.0
 47. Future Ekspert
 48. Jak i dlaczego EKSPERT w godzinę zarabia dziś tyle, ile nauczyciel w miesiąc?
 49. Moduł z warsztatu Stan, speak, show lika a PRO 3.0
 50. San Marketino Trip
 51. San Marketino Trip: Washington DC
 52. Neuro LIVE
 53. Jak w 10 sekund zbudować swój brand na Snapchacie?
 54. Virtual Reality LIVE
 55. Mapa Empatii
 56. Pierwsze 100 dni klienta
 57. Geniusz Neuro Marketingu
 58. Zbuduj centrum podziemnej propagandy
 59. Ekspert Escalator LIVE+
 60. Podcast i videocast Zawsze i wszędzie możesz wszystko Sezon 1 w wersji UNCUT
 61. Zawsze i wszędzie możesz wszystko Sezon 2 UNCUT
 62. Daily marzec 2017
 63. Daily kwiecień 2017

Koszt Abonament Life wynosi 47 zł brutto. 

5. W skład Abonamentu Business wchodzą poszczególne materiały:

 1. Program Biznes w 3 Celach
 2. Klub Rozwoju MentalWay 26 - Mentalne Fundamenty
 3. Klub Rozwoju MentalWay 29 - 4 filary
 4. 6 lekcji z książki Guru Kultury
 5. Culture Guru LIVE+ "Lepsza wersja siebie"
 6. Love Intro
 7. Hidden Side of Life
 8. HejtoHolik LIVE+
 9. HejtoHolik "Jak wygrać z hejtem w swoim otoczeniu?"
 10. ABS LIVE Ścieżka wypalenia
 11. Hint Seeker LIVE
 12. Business Lies LIVE+ "5 problemów blokujących rozwój twojego biznesu i kariery"
 13. Culture Guru 1.0 (normalna cena: 250,00 zł)
 14. Culture Guru 2.0 (normalna cena: 250,00 zł) 
 15. Anti Burout Set (normalna cena: 250,00 zł) 
 16. Anti Burnout Set "Żywioły regeneracji" (normalna cena: 197,00 zł) 
 17. Necker Paradise Perspective (normalna cena: 497,00 zł) 
 18. Will Power (normalna cena: 225,00 zł)                           
 19. Klub Rozwoju MentalWay 21 - Cele i marzenia
 20. Klub Rozwoju MentalWay 25 - Cele i marzenia
 21. 12 lekcji o Life Auto Pilot 1.0
 22. 12 lekcji o Life Auto Pilot 2.0
 23. Life Auto Pilot LIVE+ "5 kroków do ekstremalnej satysfakcji w nowym roku"
 24. Art of Dreaming LIVE
 25. 12 lekcji o realizacji marzeń 1.0
 26. 12 lekcji o realizacji marzeń 2.0
 27. Cele i plany
 28. Life Auto Pilot 1.0 (normalna cena: 150,00 zł) 
 29. Life Auto Pilot 2.0 (normalna cena: 150,00 zł)
 30. Life Auto Pilot 3.0 (normalna cena: 150,00 zł) 
 31. Art of Dreaming 1.0 (normalna cena: 297,00 zł) 
 32. Art of Dreaming 2.0 (normalna cena: 297,00 zł) 
 33. Art of Dreaming 3.0 (normalna cena: 150,00 zł)
 34. Elite MentalWoman Mastermind
 35. 4 fazy Idealnych Związków & Biznesów
 36. Kraina Kobiecości - Super mamy
 37. Klub Rozwoju MentalWay 22 - Związki i relacje
 38. Klub Rozwoju MentalWay 17 - Relacje i związki
 39. MentalWoman 1.0 (normalna cena: 199,00 zł)
 40. MentalWoman 2.0 (normalna cena: 199,00 zł) 
 41. MentalMan 1.0 (normalna cena: 199,00 zł) 
 42. MentalMan 2.0 (normalna cena: 199,00 zł) 
 43. Perfect Couple 1.0 - dzień 1 (normalna cena: 97,00 zł) 
 44. Perfect Couple 2.0 (normalna cena: 200,00 zł)                           
 45. 12 lekcji o mentalności finansowej
 46. 10 Kłód finansowych
 47. moneySLAVE
 48. Cloud E-arning
 49. Klub Rozwoju MentalWay 23 - Finanse i przywództwo
 50. Klub Rozwoju MentalWay 18 - Finanse i hipnoza
 51. MentalMoney 3.0 (normalna cena: 199,00 zł) 
 52. MentalMoney 4.0 (normalna cena: 199,00 zł)                           
 53. 12 lekcji o przywództwie
 54. 12 lekcji o zespole marzeń
 55. Leadership LIVE 1.0
 56. Leadership LIVE 2.0
 57. Klub Rozwoju MentalWay XIX - Przywództwo
 58. Leadership Point 1.0 (normalna cena: 199,00 zł) 
 59. Leadership Point 2.0 (normalna cena: 199,00 zł) 
 60. Dream Team Rentgen 1.0 (normalna cena: 199,00 zł) 
 61. Dream Team Rentgen 2.0 (normalna cena: 199,00 zł) 
 62. Moduł z Urban Samurai 3.0 "Błyskawiczne wdrażanie zasad w teamie" (normalna cena: 147,00 zł) 
 63. The best of Urban Samurai 1.0 & 2.0 (normalna cena: 147,00 zł) 
 64. Mad Mike Day "Pokonywanie własnych granic" (normalna cena: 147,00 zł)                           
 65. 12 lekcji o Dynamice Mentalności
 66. 4 Wymiary Bogactwa
 67. 8 Dróg do bogactwa
 68. Spektrum Dynamiki Bogactwa LIVE
 69. Vector Power Intro
 70. Strategie osiągania FLOW
 71. Nowoczesny i świadomy biznes
 72. Dynamika Bogactwa 1.0 (normalna cena: 497,00 zł) 
 73. Dynamika Bogactwa 2.0 (normalna cena: 597,00 zł) 
 74. Dynamika Bogactwa 3.0 (normalna cena: 697,00 zł) 
 75. Spektrum Dynamiki Bogactwa 1.0 (normalna cena: 687,00 zł) 
 76. Spektrum Dynamiki Bogactwa 2.0 (normalna cena: 797,00 zł) 
 77. Life Flow Dynamics 1.0 (normalna cena: 225,00 zł) 
 78. Life Flow Dynamics 2.0 (normalna cena: 225,00 zł) 
 79. Dynamiczny Model Coachingowy (normalna cena: 197,00 zł) 
 80. DB enterprise Night (normalna cena: 197,00 zł)                           
 81. Info Inhibitor: Droga Eksperta - pułapki i skróty na drodze do celu
 82. 6 zaawansowanych lekcji dla Ekspertów 1.0
 83. 6 zaawansowanych lekcji dla Ekspertów 2.0
 84. Future Ekspert
 85. Jak i dlaczego EKSPERT w godzinę zarabia dziś tyle, ile nauczyciel w miesiąc?
 86. Moduł z warsztatu Stan, speak, show lika a PRO 3.0
 87. Info Inhibitor 1.0 (normalna cena: 297,00 zł) 
 88. Info Inhibitor 2.0 (normalna cena: 297,00 zł) 
 89. Info Inhibitor 3.0 (normalna cena: 250,00 zł) 
 90. Stand, Speak, Show like a PRO 4.0 (normalna cena: 397,00 zł)                           
 91. San Marketino Trip
 92. San Marketino Trip: Washington DC
 93. Neuro LIVE
 94. Jak w 10 sekund zbudować swój brand na Snapchacie?
 95. Virtual Reality LIVE
 96. Mapa Empatii
 97. Pierwsze 100 dni klienta
 98. Geniusz Neuro Marketingu
 99. Zbuduj centrum podziemnej propagandy
 100. Ekspert Escalator LIVE+
 101. Mental Lingua Franca 1.0 (normalna cena: 200,00 zł) 
 102. Mental Lingua Franca 2.0 (normalna cena: 200,00 zł) 
 103. Mental Lingua Franca 3.0 (normalna cena: 200,00 zł) 
 104. PIRANHA NIGHT (normalna cena: 197,00 zł) 
 105. Free Brand (normalna cena: 225,00 zł) 
 106. Crowd Effect (normalna cena: 200,00 zł) 
 107. Business Lies (normalna cena: 200,00 zł) 
 108. HejtoHolik (normalna cena: 425,00 zł) 
 109. Deal With NO (normalna cena: 200,00 zł) 
 110. Virtual Reality (normalna cena: 397,00 zł) 
 111. NMNS 1 - Biznes z Neuro Dopalaczem (normalna cena: 197,00 zł) 
 112. NMNS 2 - Psychologiczne Wyzwalacze Sprzedaży (normalna cena: 197,00 zł) 
 113. NMNS 3 - System zmiany klienta w Ambasadora (normalna cena: 197,00 zł) 
 114. NMNS 4 - Budowa Dream Teamu (normalna cena: 197,00 zł) 
 115. NMNS 5 - Skondensowana Droga Do Ekspertyzy (normalna cena: 197,00 zł) 
 116. NMNS 6 - Solidne Fundamenty Biznesowe " (normalna cena: 197,00 zł) 
 117. NMNS 7 - Tworzenie i Wyzwalanie Nawyków u Klientów (normalna cena: 197,00 zł) 
 118. NMNS 8 - Dream Team Part II (normalna cena: 197,00 zł) 
 119. NMNS 9 - Etapy Składowe Ekspertyzy (normalna cena: 197,00 zł) 
 120. NMNS 10 - Marzenia na Sprzedaż (normalna cena: 197,00 zł) 
 121. NMNS 11 - Przyczyny Strat (normalna cena: 197,00 zł)                           
 122. Podcast i videocast Zawsze i wszędzie możesz wszystko Sezon 1 w wersji UNCUT
 123. Zawsze i wszędzie możesz wszystko Sezon 2 UNCUT
 124. Daily marzec 2017
 125. Daily kwiecień 2017                                                                                                                                                  
 126. Koszt Abonamentu Business wynosi 97 PLN brutto. 

6. W skład Abonamentu Total wchodzą poszczególne materiały: 

 1. Program Biznes w 3 Celach
 2. Klub Rozwoju MentalWay 26 - Mentalne Fundamenty
 3. Klub Rozwoju MentalWay 29 - 4 filary
 4. 6 lekcji z książki Guru Kultury
 5. Culture Guru LIVE+ "Lepsza wersja siebie"
 6. Love Intro
 7. Hidden Side of Life
 8. HejtoHolik LIVE+
 9. HejtoHolik "Jak wygrać z hejtem w swoim otoczeniu?"
 10. ABS LIVE Ścieżka wypalenia
 11. Hint Seeker LIVE
 12. Business Lies LIVE+ "5 problemów blokujących rozwój twojego biznesu i kariery"
 13. Culture Guru 1.0 
 14. Culture Guru 2.0 
 15. Anti Burout Set  
 16. Anti Burnout Set "Żywioły regeneracji" 
 17. Necker Paradise Perspective 
 18. Will Power                            
 19. Klub Rozwoju MentalWay 21 - Cele i marzenia
 20. Klub Rozwoju MentalWay 25 - Cele i marzenia
 21. 12 lekcji o Life Auto Pilot 1.0
 22. 12 lekcji o Life Auto Pilot 2.0
 23. Life Auto Pilot LIVE+ "5 kroków do ekstremalnej satysfakcji w nowym roku"
 24. Art of Dreaming LIVE
 25. 12 lekcji o realizacji marzeń 1.0
 26. 12 lekcji o realizacji marzeń 2.0
 27. Cele i plany
 28. Life Auto Pilot 1.0 (normalna cena: 150,00 zł) 
 29. Life Auto Pilot 2.0 
 30. Life Auto Pilot 3.0  
 31. Art of Dreaming 1.0  
 32. Art of Dreaming 2.0 
 33. Art of Dreaming 3.0 
 34. Elite MentalWoman Mastermind
 35. 4 fazy Idealnych Związków & Biznesów
 36. Kraina Kobiecości - Super mamy
 37. Klub Rozwoju MentalWay 22 - Związki i relacje
 38. Klub Rozwoju MentalWay 17 - Relacje i związki
 39. MentalWoman 1.0 
 40. MentalWoman 2.0 
 41. MentalMan 1.0  
 42. MentalMan 2.0 
 43. Perfect Couple 1.0 - dzień 1
 44. Perfect Couple 2.0                            
 45. 12 lekcji o mentalności finansowej
 46. 10 Kłód finansowych
 47. moneySLAVE
 48. Cloud E-arning
 49. Klub Rozwoju MentalWay 23 - Finanse i przywództwo
 50. Klub Rozwoju MentalWay 18 - Finanse i hipnoza
 51. MentalMoney 3.0 
 52. MentalMoney 4.0                           
 53. 12 lekcji o przywództwie
 54. 12 lekcji o zespole marzeń
 55. Leadership LIVE 1.0
 56. Leadership LIVE 2.0
 57. Klub Rozwoju MentalWay XIX - Przywództwo
 58. Leadership Point 1.0  
 59. Leadership Point 2.0  
 60. Dream Team Rentgen 1.0  
 61. Dream Team Rentgen 2.0 
 62. Moduł z Urban Samurai 3.0 "Błyskawiczne wdrażanie zasad w teamie" 
 63. The best of Urban Samurai 1.0 & 2.0  
 64. Mad Mike Day "Pokonywanie własnych granic"                            
 65. 12 lekcji o Dynamice Mentalności
 66. 4 Wymiary Bogactwa
 67. 8 Dróg do bogactwa
 68. Spektrum Dynamiki Bogactwa LIVE
 69. Vector Power Intro
 70. Strategie osiągania FLOW
 71. Nowoczesny i świadomy biznes
 72. Dynamika Bogactwa 1.0  
 73. Dynamika Bogactwa 2.0  
 74. Dynamika Bogactwa 3.0  
 75. Spektrum Dynamiki Bogactwa 1.0  
 76. Spektrum Dynamiki Bogactwa 2.0  
 77. Life Flow Dynamics 1.0  
 78. Life Flow Dynamics 2.0  
 79. Dynamiczny Model Coachingowy  
 80. DB enterprise Night                           
 81. Info Inhibitor: Droga Eksperta - pułapki i skróty na drodze do celu
 82. 6 zaawansowanych lekcji dla Ekspertów 1.0
 83. 6 zaawansowanych lekcji dla Ekspertów 2.0
 84. Future Ekspert
 85. Jak i dlaczego EKSPERT w godzinę zarabia dziś tyle, ile nauczyciel w miesiąc?
 86. Moduł z warsztatu Stan, speak, show lika a PRO 3.0
 87. Info Inhibitor 1.0  
 88. Info Inhibitor 2.0  
 89. Info Inhibitor 3.0  
 90. Stand, Speak, Show like a PRO 4.0                           
 91. San Marketino Trip
 92. San Marketino Trip: Washington DC
 93. Neuro LIVE
 94. Jak w 10 sekund zbudować swój brand na Snapchacie?
 95. Virtual Reality LIVE
 96. Mapa Empatii
 97. Pierwsze 100 dni klienta
 98. Geniusz Neuro Marketingu
 99. Zbuduj centrum podziemnej propagandy
 100. Ekspert Escalator LIVE+
 101. Mental Lingua Franca 1.0  
 102. Mental Lingua Franca 2.0  
 103. Mental Lingua Franca 3.0  
 104. PIRANHA NIGHT  
 105. Free Brand  
 106. Crowd Effect  
 107. Business Lies 
 108. HejtoHolik  
 109. Deal With NO  
 110. Virtual Reality  
 111. NMNS 1 - Biznes z Neuro Dopalaczem  
 112. NMNS 2 - Psychologiczne Wyzwalacze Sprzedaży  
 113. NMNS 3 - System zmiany klienta w Ambasadora 
 114. NMNS 4 - Budowa Dream Teamu  
 115. NMNS 5 - Skondensowana Droga Do Ekspertyzy 
 116. NMNS 6 - Solidne Fundamenty Biznesowe "  
 117. NMNS 7 - Tworzenie i Wyzwalanie Nawyków u Klientów  
 118. NMNS 8 - Dream Team Part II  
 119. NMNS 9 - Etapy Składowe Ekspertyzy  
 120. NMNS 10 - Marzenia na Sprzedaż  
 121. NMNS 11 - Przyczyny Strat                         
 122. Podcast i videocast Zawsze i wszędzie możesz wszystko Sezon 1 w wersji UNCUT
 123. Zawsze i wszędzie możesz wszystko Sezon 2 UNCUT
 124. Daily marzec 2017
 125. Daily kwiecień 2017     
 126. Kołcz Majk Effect School 1.0 
 127. Kołcz Majk Effect School 2.0 
 128. Kołcz Majk Effect School 3.0
 129. Kołcz Majk Effect School 4.0 
 130. Psychologiczne Wyzwalacze Sprzedaży Warsztat 
 131. MAJÓWKA 2019 „Jak Nie Tracić Pieniędzy, Kiedy Odpoczywasz 2.0?" 
 132. Zarób na tym kim jesteś 2.0 
 133. CASH HAPPINESS 
 134. Neurolingwistyka 
 135. XXX – Czerwcowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
 136. Zapis VOD - XXXI Klub Rozwoju MentalWay 
 137. Napisz i wydaj swoją pierwszą książkę 2.0
 138. Neurolingwistyka 24h 
 139. LIVE+ Złodzieje Marzeń                                                                                                                                                                                          

Koszt Abonamentu Total wynosi 497 PLN brutto. 

Wypowiedzenie umowy

1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę zawartą z MentalWay. Wypowiedzenie umowy będzie skuteczne począwszy od kolejnego Dnia pobierania opłaty. MentalWay potwierdzi Państwu fakt wypowiedzenia umowy. 

2. MentalWay zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem w dowolnym czasie i z dowolnego powodu na piśmie, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia (o ile wypowiedzenie nie wynika z mocy prawa lub o ile nie ma uzasadnionej podstawy do skrócenia okresu wypowiedzenia). 

4. MentalWay ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie, w następujących przypadkach: - naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub innych obowiązujących warunków oraz nienaprawienie takiego naruszenia w terminie 5 dni po otrzymaniu informacji od MentalWay (lub szybciej, w uzasadnionych przypadkach); - uzasadnione podejrzenia MentalWay że popełniają Państwo lub popełnili Działanie zabronione, poprzedzone wcześniejszym wezwaniem do zaprzestania naruszeń; - konieczność wynikająca z przepisów prawa.

Zasady korzystania z zakupionych produktów:

1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Zakupione Produkty są trwale oznakowane jako własność Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela Produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia. Trwałe oznakowanie to napis w górnym rogu odtwarzanego filmu w postaci napisu: Licencja: „Imię Nazwisko" zalogowanego klienta. 

3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli głównie oglądać Treści oferowane w serwisie za pomocą dostępnych kanałów dystrybucji. 

4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne. Użytkownik w żadnym momencie nie nabywa praw, w tym praw własności intelektualnej, do materiałów udostępnionych mu do korzystania. 

5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. 

6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji, mogących naruszać prawa autorskie, MentalWay może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika) z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

Wymagania techniczne i sprzętowe

1. Preferowana przeglądarka internetowa, z którą są kompatybilne Materiały dostępne wewnątrz Serwisu to FireFox wersja nr 12 lub nowsza. Aktualna wersja dostępna jest na stronie: http://www.mozilla.org/pl/firefox/new/ 2. Systemy operacyjne, z którymi są kompatybilne zarówno przeglądarka FireFox jak i Serwis to Windows (wersja XP lub nowsza) oraz OS X (wersja 10.5.8 lub nowsza) 

Reklamacje i zwroty:

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@mentalway.pl 

2. MentalWay rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji MentalWay poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika. 

3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się on we wskazanej przez MentalWay przeglądarce internetowej, jest uszkodzony, nie daje się odtworzyć z przyczyn leżących po stronie MentalWay lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może niezwłocznie po nieprawidłowym uruchomieniu się programu, wystąpić do MentalWay z reklamacją. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej, na użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności technicznej możliwości użytkowania platformy WayUp.pl (po raz pierwszy) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu jego zakupu. 

4. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić MentalWay o zamiarze reklamacji Produktu. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej: nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany podczas składnia zamówienia. 

5. MentalWay blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji (w przypadku produktów elektronicznych). 

6. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o chęci reklamacji, MentalWay poinformuje Użytkownika o decyzji odnośnie danego zgłoszenia. 

7. MentalWay dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza reklamacji 

8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez MentalWay, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy. 

9. MentalWay deklaruje, że wszystkie reklamacje będą rozpatrywane z zachowaniem dobrych zwyczajów handlowych.10. Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest wyłączona na podstawie art 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30) 11. O braku możliwości odstąpienia od umowy Użytkownik zostanie powiadomiony każdorazowo przed zakupem wybranego Produktu. 

Faktury VAT 

1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej. 

2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole "Chcę otrzymać fakturę VAT", a następnie uzupełnić niezbędne dane. 

3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej. 

IV. Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

1. MentalWay zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem. 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. MentalWay nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. 

2. MentalWay nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. 

3. MentalWay nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

4. MentalWay zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od MentalWay. 

5. MentalWay nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia produktów w terminie.