REGULAMIN


 

I. Definicje

 1. MentalWay - właściciel Serwisu, MentalWay sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu, 62-800, przy ulicy Radosna 16.
 2. Serwis - internetowy serwis usługowy, świadczący usługi transmisji danych, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z filmów, klipów wideo i audio oraz innych materiałów audiowizualnych za pomocą urządzeń elektronicznych podłączonych do Internetu. Adres internetowy Serwisu to http://WayUp.pl 
 3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu. 
 4. Autor – podmiot sprzedający swoje Materiały za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z Właścicielem Serwisu.
 5. Materiały – szkolenia w formie VOD, czyli szkolenia wideo udostępnione Użytkownikowi za pomocą Internetu.
 6. Materiały Dodatkowe - zero lub więcej plików komputerowych, będących dodatkiem do Produktu. 
 7. Produkt - usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci VOD oraz plików komputerowych. 
 8. Produkt Bezpłatny - Nieodpłatne materiały audiowizualne udostępniane na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu. 
 9. Płatności recurringowe – cykliczna płatność, dokonywana w formie comiesięcznego abonamentu. 
 10. Pakiet abonamentowy – pakiet materiałów wyszczególnionych w dziale pakiety abonamentowe, w tym również pakiet materiałów realizowanych na żywo. 
 11. Dzień pobierania opłaty – dzień, w którym realizowana jest miesięczna płatność wynikająca z wysokości kwoty wybranego pakietu abonamentowego. 
 12. Opłata abonamentowa – wysokość opłaty wynikająca z wybranego przez użytkownika pakietu abonamentowego  

II. Postanowienia ogólne

 1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. 
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail (dodatkowe przepisy regulujące ten temat znajdują się w części zatytułowanej "Wymagania techniczne i sprzętowe"). 
 3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

 4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług. 
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. MentalWay zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. 
 6. MentalWay zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Produktów płatnych oraz bezpłatnych dowolnemu użytkownikowi, jeżeli uzna, że dany użytkownik narusza Prawa Autorskie MentalWay, podejmuje działania niezgodne z niniejszym regulaminem, lub działa na szkodę firmy MentalWay sp. z o.o. spółka komandytowa lub Michała Wawrzyniaka.  

III. Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci filmów VOD oraz innych plików komputerowych zawierających nagrania wideo, instrukcje ćwiczeń do samodzielnego wykonania przez Użytkownika, raporty i inne materiały tekstowe będące uzupełnieniem szkoleń w formie wideo. 
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez MentalWay należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia. 
 3. Korzystanie z produktów zamieszczonych w serwisie jest również możliwe poprzez udzielenie zgody na co miesięczne obciążenie wskazanej karty płatniczej użytkownika serwisu albo poprzez inne opłacenie abonamentu, w wysokościach określonych w dziale „pakiety abonamentowe".
 4. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 5. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go online poprzez przeglądarkę internetową lub umożliwienie pobrania całego Produktu, lub jego części, drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera. 
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania i pobierania zakupionych Produktów w postaci plików. 
 7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 120 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez MentalWay. 
 8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.  

IV. Opłaty

 1. Użytkownik może korzystać z produktów zamieszczonych w serwisie, po uprzedniej wpłacie ustalonej ceny. 
 2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Korzystanie z serwisu jest również możliwe za pomocą płatności recurringowych. 
 4. Wybierając możliwość płatności recurringowych, użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie wskazanej karty płatniczej, należącej do użytkownika, kwotą w wysokości wskazanej w wybranym przez użytkownika pakiecie abonamentowym. 
 5. Zgodę na wyżej wymienione obciążenia Użytkownik wyraża na odrębnym formularzu, wskazując numer karty kredytowej, debetowej lub innej właściwej karty płatniczej, datę ważności wskazanej karty płatniczej oraz pozostałych danych niezbędnych do uiszczenia opłaty 
 6. Zawartość danego pakietu abonamentowego zawiera odrębny wykaz zawarty w niniejszym regulaminie. 
 7. Opłata miesięczna uiszczana jest co miesiąc z góry, za każdy miesiąc, kiedy Użytkownik pozostaje zarejestrowanym użytkownikiem wybranego pakietu abonamentowego. W związku z tym, okresy miesięczne biegną od dnia rejestracji aż do odpowiadającego mu dnia w kolejnym miesiącu („Dzień pobierania opłaty"). 
 8. Pierwszym dniem pobierania opłaty jest dzień, w którym klient wybrał dany pakiet abonamentowy oraz zobowiązał się do ponoszenia cyklicznej opłaty. 
 9. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania na wskazanej karcie płatniczej, ustalonej w pakiecie abonamentowym, kwoty. 
 10. W przypadku braku zapłaty, wynikającej z braku odpowiednich środków na wskazanym rachunku bankowym, Użytkownik otrzyma maila z informacją o nieudanej próbie pobrania środków. Po trzech nieudanych próbach pobrania środków, dostęp abonamentowy zostanie anulowany. 
 11. MentalWay może w dowolnym momencie podnieść wysokość opłaty miesięcznej. Użytkownik będzie informowany o wszelkich podwyżkach opłaty miesięcznej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, w sposób wskazany w punkcie 4, w dziale „składanie i realizacja zamówień". Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmienionej wysokości Opłaty miesięcznej, może wypowiedzieć umowę. 
 12. Wypowiedzenie umowy ma skutek na koniec danego okresu rozliczeniowego, za który została już pobrana opłata abonamentowa. 
 13. MentalWay dopuszcza bezpłatne korzystanie z serwisu przez okres 30 dni wybierając Pakiet #ZostańWdomu Darmowa wiedza na 30 dni. Skład pakietu znajduje się z dalszej części regulaminu. 


 

V. Okres Próbny 

 1. MentalWay umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z okresu próbnego jednorazowo na każdy z pakietów abonamentowych. 
 2. Czas trwania okresu próbnego na każdy z pakietów abonamentowych to 14 dni od momentu opłacenia.
 3. Cena okresu próbnego to 1 PLN brutto za każdy z pakietów abonamentowych. 
 4. W celu uruchomienia okresu próbnego Użytkownik musi posiadać lub założyć konto na platformie WayUp.pl, wybrać interesujący go pakiet abonamentowy w opcji „Testuję na 14 dni w niższej cenie”. 
 5. W celu opłacenia okresu próbnego Użytkownik zobligowany jest wybrać opcję płatności cyklicznych, podając dane karty płatniczej. 
 6. Po 14 dni okresu próbnego, system podejmie próbę pobrania pełnej opłaty za wybrany przez Użytkownika pakiet abonamentowy. 
 7. Użytkownik może zrezygnować z dalszej subskrypcji pakietu abonamentowego. Aby to uczynić, należy przed upływem 14 dni czasu trwania okresu próbnego, zrezygnować z subskrypcji w zakładce Zarządzaj Abonamentem. 
 8. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji, system automatycznie pobierze z karty płatniczej opłatę za wybrany przez Użytkownika pakiet abonamentowy. 


 

VI. Pakiety abonamentowe

 1. Korzystanie z pakietów abonamentowych jest płatne.
 2. Płatności za wybrany przez Użytkownika pakiet abonamentowy są regulowane w formie płatności recurringowych. 
 3. Pakietem abonamentowym jest Abonament Life, Abonament Business oraz  Abonament Total.
 4. W skład Abonamentu Life wchodzą poszczególne materiały: 
  1. Life Addict - LIVE+
  2. To Twój czy Mój problem? - Zapis VOD z LIVE
  3. Twoje błędy samotności i nieumiejętności SPRZEDAŻY siebie! - Zapis VOD z LIVE #331
  4. Ile jest WARTA w życiu i biznesie DODATKOWA PERSPEKTYWA? - Zapis VOD z LIVE #330
  5. Jak na 17 sposobów WYCISNĄĆ ile się da, z każdego kwartału - poświęcając max. 15 min dziennie!
  6. Jak bezlitośnie wykorzystać tych, którzy chcą zrobić nam krzywdę i jeszcze na nich dużo zarobić! - Zapis VOD z LIVE #329
  7. Jak NIE stresować się swoją pracą? - Zapis VOD z LIVE #328
  8. Wskaźniki ROZPROSZENIA - Zapis VOD z LIVE #327
  9. Życie z POCZUCIEM sensu, czy WRAŻENIEM przypadku? - Zapis VOD z LIVE #326
  10. Jak DALEKO powinniśmy patrzeć, planować, przewidywać - a może już to robimy? - Zapis VOD z LIVE #324
  11. Czy da się NIE popełniać tych SAMYCH błędów? - Zapis VOD z LIVE #325
  12. Co zrobić, żeby NIE mieć w kółko tych samych PROBLEMÓW? - Zapis VOD z LIVE #323
  13. Inspiracja z łatwości czy trudności? - Zapis VOD z LIVE #322
  14. Może 3xJ zamiast się ciągle tłumaczyć? - Zapis VOD z LIVE #321
  15. Czyje Marzenia Dziś Realizujesz? - Zapis VOD z LIVE #320
  16. Pewność siebie oparta o pochwały? - Zapis VOD z LIVE #319
  17. Długofalowa wolność czy tymczasowe zamienniki? - Zapis VOD z LIVE #318
  18. Jak MISTRZOWSKO wykorzystać swój czas? - Zapis VOD z LIVE #317
  19. Jak wyciągać odpowiednie WNIOSKI? - Zapis VOD z LIVE #316
  20. Jak długo musisz sobie odmawawiać, żeby mieć to co niezbędne? - Zapis VOD z LIVE #315
  21. Bezkosztowe zmiany - poprawiające biznes i jakość życia - Zapis VOD z LIVE #312
  22. Gdy wielu startuje, a wygrywa garstka? - Zapis VOD z LIVE #311
  23. W Jaki Sposób UTRZYMAĆ Skupienie? - Zapis VOD z LIVE #310
  24. Crowd Funding Jako Idealna Metafora Tego, Jak Działać W Czasie Kryzysu Gospodarczego - Zapis VOD z LIVE #309
  25. Jesteśmy W Stanie WOJNY Z Naszymi Reakcjami - Zapis VOD z LIVE #304
  26. Oglądanie Czy Rozwój Online. Jak To Robić I Czemu Nieliczni Mają Efekty, A Do Tego Jeszcze na tym zarabiają! - Zapis VOD z LIVE #303
  27. Sex, Namiętność I Miłość Jako Fundamenty Najważniejszej Życiowej Relacji. Czyli Perfect - Zapis VOD z LIVE #302
  28. Czy I KIEDY Weźmiesz Życie, Swoich Bliskich I Los Biznesu W Swoje Ręce, Czyli Leadership - Zapis VOD z LIVE #301
  29. Życiowy Autopilot, Czyli, Co Nami STERUJE Oraz Jak Wyznaczyć NOWY KIERUNEK. LAP Czyli Life Auto Pilot - Zapis VOD z LIVE #300
  30. Neurolingwistyka Czyli To, Co Myślisz I Mówisz, Oraz Kolejność Tego Jak To Robisz, Wpływ - Zapis VOD z LIVE #299
  31. Ekspertyza W Każdych Czasach Na Wagę Złota, Czyli Info Inhibitor - Zapis VOD z LIVE #298
  32. Plan Dnia/ Cele/ Intencja/ Połączenie Wyzwania 3 Kropek Z Biznesem W 3 Celach - Zapis VOD z LIVE #297
  33. Zarób Na Tym, Kim Jesteś! #KołczMajkEffectSchoolAndLab - Zapis VOD z LIVE #296
  34. Wyjaśnienia Programu #BiznesW3Celach - Sprzedaż, Rozwój Swojej Kariery I Firmy, Oraz Rozój siebie i swojej pasji - Zapis VOD z LIVE #295
  35. Funda_Mentals - Czyli Najważniejsze Fundamenty Mentalnego Rozwoju - Zapis VOD z LIVE #294
  36. 3 Wyraźne | Codzienne Priorytety Dla Życia I Biznesu - Zapis VOD z LIVE #293
  37. Zaplanuj swoje życie, zaczynając od pierwszego DNIA! - Zapis VOD z LIVE #292
  38. Ile Czasu Realnie Potrzeba, Żeby Uzupełnić Intelektualne Braki, Zmienić Swoją Mentalność - Zapis VOD z LIVE #308
  39. Nie oczekuj, że KTOŚ będzie w Ciebie wierzył MOCNIEJ od Ciebie - Zapis VOD z LIVE #307
  40. Mentalność Ofiary I Brak Zrozumienia Ciągu Przyczynowo / Skutkowego. Czyli Skąd Się Bioro piniądze -- Zapis VOD z LIVE #306
  41. Najbardziej olewana tematyka w wielu domach i biznesach! Cash flow - Zapis VOD z LIVE #305
  42. The Best Of FakeWORK
  43. The Best Of – Neurolingwistyka 24h
  44. The best of – XXXI – Wrześniowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  45. The Best Of - XXX - Czerwcowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  46. The Best Of - Kołcz Majk Effect School&Lab
  47. Wyzwanie 3 kropek
  48. Anti Burnout Set Night "Żywioły regeneracji"
  49. Kraina Kobiecości - Super Mamy
  50. Daily - Kwiecień 2017
  51. Daily - Marzec 2017
  52. Hint Seeker LIVE
  53. Podcast ZIWMWS02
  54. KRMW XXIX - 4 filary - od Wizji do Misji
  55. Will Power 1.0
  56. Culture Guru 2.0 LIVE++
  57. Perfect Couple 2.0
  58. Perfect Couple LIVE++
  59. Stand Speak Show Like a Pro - pierwszy moduł
  60. Trasa Hejtoholik - Jak wygrać z hejtem w swoim otoczeniu?
  61. Art Of Dreaming 3.0
  62. Podcast ZIWMW
  63. Anti Burnout Set
  64. ABS LIVE+ Ścieżka Wypalenia
  65. Business Lies LIVE+
  66. MentalMan 2.0
  67. Hejtoholik Live +
  68. MentalWoman 2.0
  69. 6 Lekcji Z Książki Guru Kultu..Ry
  70. Hidden Side of Life LIVE+ VOD
  71. FUNDA_MENTALS live
  72. Culture Guru
  73. Life Auto Pilot 3.0
  74. CULT..URE GURU LIVE+VOD
  75. Perfect Couple
  76. Life Auto Pilot LIVE+ "5 kroków do ekstremalnej satysfakcji w nowym roku"
  77. KRMW XXVI - Mentalne Fundamenty
  78. 12 Lekcji O Life Auto Pilot 2.0
  79. 12 lekcji o realizacji marzeń 2.0
  80. Necker Paradise Perspective
  81. Art Of Dreaming 2.0
  82. LoveIntro
  83. System 9 Milowych Kroków
  84. Art of Dreaming LIVE
  85. Life Auto Pilot 2.0
  86. KRMW XXV - Cele i Marzenia
  87. KRMW XXII - Związki i Relacje
  88. KRMW XXI - Cele i marzenia
  89. 4 Fazy Idealnych Związków i Biznesów
  90. 12 lekcji o Life Auto Pilot 1.0
  91. 12 lekcji o realizacji marzeń 1.0
  92. MentalMan
  93. MentalWoman
  94. Life Auto Pilot
  95. Art Of Dreaming
  96. Cele i Plany
  97. KRMW XVII - Relacje i związki
  Koszt Abonament Life wynosi 97,00 zł brutto.
 5. W skład Abonamentu Business wchodzą poszczególne materiały:
  1. Life Addict - LIVE+
  2. CMNB - Coś małego na boku. Jak, będąc zabieganym, rozwijać się, zmieniać się na lepsze oraz zarabiać dodatkowe kwoty?
  3. Money Talks
  4. NAJŁATWIEJSZA DROGA do certyfikowanej cyfrowej porażki!
  5. To Twój czy Mój problem? - Zapis VOD z LIVE
  6. SamoDZIELNE DĄŻenie, do PRODUKTywności 2.0 - Zapis VOD i MP3 z LIVE
  7. Twoje błędy samotności i nieumiejętności SPRZEDAŻY siebie! - Zapis VOD z LIVE #331
  8. Ile jest WARTA w życiu i biznesie DODATKOWA PERSPEKTYWA? - Zapis VOD z LIVE #330
  9. Jak na 17 sposobów WYCISNĄĆ ile się da, z każdego kwartału - poświęcając max. 15 min dziennie!
  10. Jak bezlitośnie wykorzystać tych, którzy chcą zrobić nam krzywdę i jeszcze na nich dużo zarobić! - Zapis VOD z LIVE #329
  11. Jak NIE stresować się swoją pracą? - Zapis VOD z LIVE #328
  12. Wskaźniki ROZPROSZENIA - Zapis VOD z LIVE #327
  13. Życie z POCZUCIEM sensu, czy WRAŻENIEM przypadku? - Zapis VOD z LIVE #326
  14. SamoDZIELNE DĄŻenie, do PRODUKTYWNOści
  15. Jak DALEKO powinniśmy patrzeć, planować, przewidywać - a może już to robimy? - Zapis VOD z LIVE #324
  16. Czy da się NIE popełniać tych SAMYCH błędów? - Zapis VOD z LIVE #325
  17. Co zrobić, żeby NIE mieć w kółko tych samych PROBLEMÓW? - Zapis VOD z LIVE #323
  18. Inspiracja z łatwości czy trudności? - Zapis VOD z LIVE #322
  19. Może 3xJ zamiast się ciągle tłumaczyć? - Zapis VOD z LIVE #321
  20. Czyje Marzenia Dziś Realizujesz? - Zapis VOD z LIVE #320
  21. Pewność siebie oparta o pochwały? - Zapis VOD z LIVE #319
  22. Długofalowa wolność czy tymczasowe zamienniki? - Zapis VOD z LIVE #318
  23. Jak MISTRZOWSKO wykorzystać swój czas? - Zapis VOD z LIVE #317
  24. Jak wyciągać odpowiednie WNIOSKI? - Zapis VOD z LIVE #316
  25. Jak długo musisz sobie odmawawiać, żeby mieć to co niezbędne? - Zapis VOD z LIVE #315
  26. Bezkosztowe zmiany - poprawiające biznes i jakość życia - Zapis VOD z LIVE #312
  27. Gdy wielu startuje, a wygrywa garstka? - Zapis VOD z LIVE #311
  28. W Jaki Sposób UTRZYMAĆ Skupienie? - Zapis VOD z LIVE #310
  29. Crowd Funding Jako Idealna Metafora Tego, Jak Działać W Czasie Kryzysu Gospodarczego - Zapis VOD z LIVE #309
  30. Jesteśmy W Stanie WOJNY Z Naszymi Reakcjami - Zapis VOD z LIVE #304
  31. Oglądanie Czy Rozwój Online. Jak To Robić I Czemu Nieliczni Mają Efekty, A Do Tego Jeszcze na tym zarabiają! - Zapis VOD z LIVE #303
  32. Sex, Namiętność I Miłość Jako Fundamenty Najważniejszej Życiowej Relacji. Czyli Perfect - Zapis VOD z LIVE #302
  33. Czy I KIEDY Weźmiesz Życie, Swoich Bliskich I Los Biznesu W Swoje Ręce, Czyli Leadership - Zapis VOD z LIVE #301
  34. Życiowy Autopilot, Czyli, Co Nami STERUJE Oraz Jak Wyznaczyć NOWY KIERUNEK. LAP Czyli Life Auto Pilot - Zapis VOD z LIVE #300
  35. Neurolingwistyka Czyli To, Co Myślisz I Mówisz, Oraz Kolejność Tego Jak To Robisz, Wpływ - Zapis VOD z LIVE #299
  36. Ekspertyza W Każdych Czasach Na Wagę Złota, Czyli Info Inhibitor - Zapis VOD z LIVE #298
  37. Plan Dnia/ Cele/ Intencja/ Połączenie Wyzwania 3 Kropek Z Biznesem W 3 Celach - Zapis VOD z LIVE #297
  38. Zarób Na Tym, Kim Jesteś! #KołczMajkEffectSchoolAndLab - Zapis VOD z LIVE #296
  39. Wyjaśnienia Programu #BiznesW3Celach - Sprzedaż, Rozwój Swojej Kariery I Firmy, Oraz Rozój siebie i swojej pasji - Zapis VOD z LIVE #295
  40. Funda_Mentals - Czyli Najważniejsze Fundamenty Mentalnego Rozwoju - Zapis VOD z LIVE #294
  41. 3 Wyraźne | Codzienne Priorytety Dla Życia I Biznesu - Zapis VOD z LIVE #293
  42. Zaplanuj swoje życie, zaczynając od pierwszego DNIA! - Zapis VOD z LIVE #292
  43. Ile Czasu Realnie Potrzeba, Żeby Uzupełnić Intelektualne Braki, Zmienić Swoją Mentalność - Zapis VOD z LIVE #308
  44. Nie oczekuj, że KTOŚ będzie w Ciebie wierzył MOCNIEJ od Ciebie - Zapis VOD z LIVE #307
  45. Mentalność Ofiary I Brak Zrozumienia Ciągu Przyczynowo / Skutkowego. Czyli Skąd Się Bioro piniądze -- Zapis VOD z LIVE #306
  46. Najbardziej olewana tematyka w wielu domach i biznesach! Cash flow - Zapis VOD z LIVE #305
  47. The Best Of FakeWORK
  48. The Best Of – Neurolingwistyka 24h
  49. The best of – XXXI – Wrześniowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  50. The Best Of - XXX - Czerwcowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  51. The Best Of - Kołcz Majk Effect School&Lab
  52. Wyzwanie 3 kropek
  53. Anti Burnout Set Night "Żywioły regeneracji"
  54. Kraina Kobiecości - Super Mamy
  55. Daily - Kwiecień 2017
  56. Daily - Marzec 2017
  57. Virtual Reality Workshop
  58. Virtual Reality LIVE
  59. Hint Seeker LIVE
  60. Free Brand
  61. Podcast ZIWMWS02
  62. KRMW XXIX - 4 filary - od Wizji do Misji
  63. Will Power 1.0
  64. Culture Guru 2.0 LIVE++
  65. HejtoHolik Event
  66. Culture Guru 2.0 LIVE++
  67. Moduł z Urban Samurai 3.0 - Błyskawiczne wdrażanie zasad w teamie
  68. Perfect Couple 2.0
  69. Snapchat LIVE
  70. Perfect Couple LIVE++
  71. Crowd Effect
  72. Mental Lingua Franca 3.0
  73. Stand Speak Show Like a Pro - pierwszy moduł
  74. Deal With No 1.0
  75. Mastermind - Dream Team Rentgen - 4 Poziomy Wymagań
  76. Trasa Hejtoholik - Jak wygrać z hejtem w swoim otoczeniu?
  77. Art Of Dreaming 3.0
  78. Podcast ZIWMW
  79. Mapa Empatii LIVE+
  80. Pierwsze 100 dni klienta LIVE+
  81. Anti Burnout Set
  82. ABS LIVE+ Ścieżka Wypalenia
  83. The Best of Urban Samurai 1.0 i 2.0
  84. MAD MIKE DAY „Przesuń swoje granice”
  85. Business Lies
  86. Business Lies LIVE+
  87. MentalMan 2.0
  88. Hejtoholik Live +
  89. MentalWoman 2.0
  90. 6 Lekcji Z Książki Guru Kultu..Ry
  91. Hidden Side of Life LIVE+ VOD
  92. FUNDA_MENTALS live
  93. Culture Guru
  94. Life Auto Pilot 3.0
  95. CULT..URE GURU LIVE+VOD
  96. Perfect Couple
  97. Life Auto Pilot LIVE+ "5 kroków do ekstremalnej satysfakcji w nowym roku"
  98. WEBINAR Energy Mastermind - NAJWYŻSZY CZAS TO ZMIENIĆ! #%$@!
  99. Złota Kura
  100. 12 lekcji o zespole marzeń
  101. Mental Lingua Franca 2.0
  102. 12 Lekcji O PRZYWÓDZTWIE
  103. Dream Team Rentgen 2.0
  104. GURU KULTU LIVE: Zbuduj Centrum Podziemnej Propagandy
  105. Leadership Point 2.0
  106. Leadership LIVE 2.0
  107. MentalMoney 4.0
  108. KRMW XXVI - Mentalne Fundamenty
  109. NMNS 11 - Przyczyny Strat
  110. 12 Lekcji O Life Auto Pilot 2.0
  111. 12 lekcji o realizacji marzeń 2.0
  112. MoneySLAVE LIVE
  113. NMNS 10 - Marzenia na Sprzedaż
  114. Necker Paradise Perspective
  115. Art Of Dreaming 2.0
  116. LoveIntro
  117. NMNS 8 - Dream Team Part II
  118. System 9 Milowych Kroków
  119. Art of Dreaming LIVE
  120. 12 Lekcji O Mentalności Finansowej
  121. NMNS 9 - Etapy Składowe Ekspertyzy
  122. NMNS 7 - Tworzenie i Wyzwalanie Nawyków u Klientów
  123. Life Auto Pilot 2.0
  124. KRMW XXV - Cele i Marzenia
  125. KRMW XXII - Związki i Relacje
  126. Geniusz Neuro Marketingu LIVE
  127. Neuro Live
  128. Mental Lingua Franca
  129. Piranha Night
  130. MentalMoney 3.0
  131. KRMW XXI - Cele i marzenia
  132. Leadership Point
  133. Leadership LIVE
  134. KRMW XIX - Przywództwo
  135. 10 KŁÓD FINANSOWYCH
  136. NMNS 6 - Solidne Fundamenty Biznesowe
  137. KRMW XXIII - Finanse i Przywództwo
  138. 4 Fazy Idealnych Związków i Biznesów
  139. 12 lekcji o Life Auto Pilot 1.0
  140. 12 lekcji o realizacji marzeń 1.0
  141. MentalMan
  142. MentalWoman
  143. Underground Washington DC
  144. Life Auto Pilot
  145. Art Of Dreaming
  146. San Marketino Trip
  147. Cele i Plany
  148. NMNS 5 - Skondensowana Droga Do Ekspertyzy
  149. NMNS 4 - Budowa Dream Teamu
  150. KRMW XVIII - Finanse i hipnoza
  151. KRMW XVII - Relacje i związki
  152. NMNS 3 - System zmiany klienta w Ambasadora
  153. NMNS 2 - Psychologiczne Wyzwalacze Sprzedaży
  154. NMNS 1 - Biznes z Neuro Dopalaczem
  Koszt Abonamentu Business wynosi 297,00 PLN brutto.
 6. W skład Abonamentu Total wchodzą poszczególne materiały:
  1. Anti Burnout Set 2.0
  2. Jak nie tracić pieniędzy, kiedy odpoczywasz 3.0 ?
  3. You2
  4. Crypto Change
  5. SaveYOUR_Life
  6. Life Addict - LIVE+
  7. CMNB - Coś małego na boku. Jak, będąc zabieganym, rozwijać się, zmieniać się na lepsze oraz zarabiać dodatkowe kwoty?
  8. Money Talks
  9. NAJŁATWIEJSZA DROGA do certyfikowanej cyfrowej porażki!
  10. Wyzwanie - Zakaz Stękania - LIVE wprowadzający
  11. To Twój czy Mój problem? - Zapis VOD z LIVE
  12. SamoDZIELNE DĄŻenie, do PRODUKTywności 2.0 - Zapis VOD i MP3 z LIVE
  13. Szacunek do siebie, niebiorący się z iluzji! - Zapis VOD z LIVE #332
  14. Twoje błędy samotności i nieumiejętności SPRZEDAŻY siebie! - Zapis VOD z LIVE #331
  15. Ile jest WARTA w życiu i biznesie DODATKOWA PERSPEKTYWA? - Zapis VOD z LIVE #330
  16. Jak na 17 sposobów WYCISNĄĆ ile się da, z każdego kwartału - poświęcając max. 15 min dziennie!
  17. Jak bezlitośnie wykorzystać tych, którzy chcą zrobić nam krzywdę i jeszcze na nich dużo zarobić! - Zapis VOD z LIVE #329
  18. Jak NIE stresować się swoją pracą? - Zapis VOD z LIVE #328
  19. Wskaźniki ROZPROSZENIA - Zapis VOD z LIVE #327
  20. Życie z POCZUCIEM sensu, czy WRAŻENIEM przypadku? - Zapis VOD z LIVE #326
  21. SamoDZIELNE DĄŻenie, do PRODUKTYWNOści
  22. Jak DALEKO powinniśmy patrzeć, planować, przewidywać - a może już to robimy? - Zapis VOD z LIVE #324
  23. Czy da się NIE popełniać tych SAMYCH błędów? - Zapis VOD z LIVE #325
  24. Co zrobić, żeby NIE mieć w kółko tych samych PROBLEMÓW? - Zapis VOD z LIVE #323
  25. Inspiracja z łatwości czy trudności? - Zapis VOD z LIVE #322
  26. Może 3xJ zamiast się ciągle tłumaczyć? - Zapis VOD z LIVE #321
  27. Czyje Marzenia Dziś Realizujesz? - Zapis VOD z LIVE #320
  28. Pewność siebie oparta o pochwały? - Zapis VOD z LIVE #319
  29. Długofalowa wolność czy tymczasowe zamienniki? - Zapis VOD z LIVE #318
  30. Jak MISTRZOWSKO wykorzystać swój czas? - Zapis VOD z LIVE #317
  31. Jak wyciągać odpowiednie WNIOSKI? - Zapis VOD z LIVE #316
  32. Jak długo musisz sobie odmawawiać, żeby mieć to co niezbędne? - Zapis VOD z LIVE #315
  33. Ile czasu zajmie DOTARCIE do celu i jak to PRZYSPIESZYĆ? - Zapis VOD z LIVE #314
  34. Zaśniesz myśląc, że więcej się nie da? - Zapis VOD z LIVE #313
  35. Bezkosztowe zmiany - poprawiające biznes i jakość życia - Zapis VOD z LIVE #312
  36. Gdy wielu startuje, a wygrywa garstka? - Zapis VOD z LIVE #311
  37. W Jaki Sposób UTRZYMAĆ Skupienie? - Zapis VOD z LIVE #310
  38. Crowd Funding Jako Idealna Metafora Tego, Jak Działać W Czasie Kryzysu Gospodarczego - Zapis VOD z LIVE #309
  39. Jesteśmy W Stanie WOJNY Z Naszymi Reakcjami - Zapis VOD z LIVE #304
  40. Oglądanie Czy Rozwój Online. Jak To Robić I Czemu Nieliczni Mają Efekty, A Do Tego Jeszcze na tym zarabiają! - Zapis VOD z LIVE #303
  41. Sex, Namiętność I Miłość Jako Fundamenty Najważniejszej Życiowej Relacji. Czyli Perfect - Zapis VOD z LIVE #302
  42. Czy I KIEDY Weźmiesz Życie, Swoich Bliskich I Los Biznesu W Swoje Ręce, Czyli Leadership - Zapis VOD z LIVE #301
  43. Życiowy Autopilot, Czyli, Co Nami STERUJE Oraz Jak Wyznaczyć NOWY KIERUNEK. LAP Czyli Life Auto Pilot - Zapis VOD z LIVE #300
  44. Neurolingwistyka Czyli To, Co Myślisz I Mówisz, Oraz Kolejność Tego Jak To Robisz, Wpływ - Zapis VOD z LIVE #299
  45. Ekspertyza W Każdych Czasach Na Wagę Złota, Czyli Info Inhibitor - Zapis VOD z LIVE #298
  46. Plan Dnia/ Cele/ Intencja/ Połączenie Wyzwania 3 Kropek Z Biznesem W 3 Celach - Zapis VOD z LIVE #297
  47. Zarób Na Tym, Kim Jesteś! #KołczMajkEffectSchoolAndLab - Zapis VOD z LIVE #296
  48. Wyjaśnienia Programu #BiznesW3Celach - Sprzedaż, Rozwój Swojej Kariery I Firmy, Oraz Rozój siebie i swojej pasji - Zapis VOD z LIVE #295
  49. Funda_Mentals - Czyli Najważniejsze Fundamenty Mentalnego Rozwoju - Zapis VOD z LIVE #294
  50. 3 Wyraźne | Codzienne Priorytety Dla Życia I Biznesu - Zapis VOD z LIVE #293
  51. Zaplanuj swoje życie, zaczynając od pierwszego DNIA! - Zapis VOD z LIVE #292
  52. Ile Czasu Realnie Potrzeba, Żeby Uzupełnić Intelektualne Braki, Zmienić Swoją Mentalność - Zapis VOD z LIVE #308
  53. Nie oczekuj, że KTOŚ będzie w Ciebie wierzył MOCNIEJ od Ciebie - Zapis VOD z LIVE #307
  54. Mentalność Ofiary I Brak Zrozumienia Ciągu Przyczynowo / Skutkowego. Czyli Skąd Się Bioro piniądze -- Zapis VOD z LIVE #306
  55. Najbardziej olewana tematyka w wielu domach i biznesach! Cash flow - Zapis VOD z LIVE #305
  56. The Best Of FakeWORK
  57. KRMW XXXII - Fake Life
  58. Neuro Marketing & Neuro Sales - Fake Work
  59. Live Plus Złodzieje Marzeń
  60. Neurolingwistyka
  61. Neurolingwistyka 24h
  62. The Best Of – Neurolingwistyka 24h
  63. The best of – XXXI – Wrześniowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  64. KRMW XXXI - #GłodniŻycia
  65. Napisz i wydaj swoją pierwszą książkę 2.0
  66. CASH HAPPINESS
  67. KRMW XXX - Czerwiec 2019
  68. The Best Of - XXX - Czerwcowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  69. Zarób na tym kim jesteś 2.0
  70. ZAPIS VOD - MAJÓWKA 2019 „Jak Nie Tracić Pieniędzy, Kiedy Odpoczywasz 2.0?”
  71. Wszyscy mówią ale tylko niektórym za to dobrze płacą.
  72. The Best Of - Kołcz Majk Effect School&Lab
  73. Przygotuj i wydaj swój pierwszy cyfrowy produkt 1.0
  74. Wyzwanie 3 kropek
  75. Napisz i wydaj swoją pierwszą książkę 1.0
  76. Psychologiczne Wyzwalacze Sprzedaży Warsztat
  77. Zarób na tym kim jesteś 1.0
  78. Jak nie tracić pieniędzy kiedy odpoczywasz?
  79. Anti Burnout Set Night "Żywioły regeneracji"
  80. Kraina Kobiecości - Super Mamy
  81. Daily - Kwiecień 2017
  82. Daily - Marzec 2017
  83. Grubsza Wizytówka LIVE
  84. Virtual Reality Workshop
  85. Virtual Reality LIVE
  86. Hint Seeker LIVE
  87. Free Brand
  88. Podcast ZIWMWS02
  89. Life Spektrum Mentoring Workshop 3.0
  90. KRMW XXIX - 4 filary - od Wizji do Misji
  91. Will Power 1.0
  92. Culture Guru 2.0 LIVE++
  93. HejtoHolik Event
  94. Moduł z Urban Samurai 3.0 - Błyskawiczne wdrażanie zasad w teamie
  95. Perfect Couple 2.0
  96. Stand Speak Show Like a Pro
  97. Snapchat LIVE
  98. Perfect Couple LIVE++
  99. Crowd Effect
  100. Mental Lingua Franca 3.0
  101. Stand Speak Show Like a Pro - pierwszy moduł
  102. Deal With No 1.0
  103. Mastermind - Dream Team Rentgen - 4 Poziomy Wymagań
  104. Trasa Hejtoholik - Jak wygrać z hejtem w swoim otoczeniu?
  105. Art Of Dreaming 3.0
  106. Podcast ZIWMW
  107. Mapa Empatii LIVE+
  108. Pierwsze 100 dni klienta LIVE+
  109. Info Inhibitor 3.0
  110. Info Inhibitor LIVE+ "Droga Do Ekspertyzy"
  111. Anti Burnout Set
  112. ABS LIVE+ Ścieżka Wypalenia
  113. The Best of Urban Samurai 1.0 i 2.0
  114. MAD MIKE DAY „Przesuń swoje granice”
  115. Business Lies
  116. Business Lies LIVE+
  117. MentalMan 2.0
  118. Hejtoholik Live +
  119. MentalWoman 2.0
  120. 6 Lekcji Z Książki Guru Kultu..Ry
  121. Hidden Side of Life LIVE+ VOD
  122. FUNDA_MENTALS live
  123. Culture Guru
  124. Life Auto Pilot 3.0
  125. CULT..URE GURU LIVE+VOD
  126. Perfect Couple
  127. Life Auto Pilot LIVE+ "5 kroków do ekstremalnej satysfakcji w nowym roku"
  128. WEBINAR Energy Mastermind - NAJWYŻSZY CZAS TO ZMIENIĆ! #%$@!
  129. Ekspert Escalator LIVE+
  130. Złota Kura
  131. 12 lekcji o zespole marzeń
  132. Mental Lingua Franca 2.0
  133. 12 Lekcji O PRZYWÓDZTWIE
  134. Dream Team Rentgen 2.0
  135. GURU KULTU LIVE: Zbuduj Centrum Podziemnej Propagandy
  136. Leadership Point 2.0
  137. 6 zaawansowanych lekcji dla Ekspertów 2.0
  138. Leadership LIVE 2.0
  139. MentalMoney 4.0
  140. KRMW XXVI - Mentalne Fundamenty
  141. NMNS 11 - Przyczyny Strat
  142. 12 Lekcji O Life Auto Pilot 2.0
  143. 12 lekcji o realizacji marzeń 2.0
  144. MoneySLAVE LIVE
  145. Info Inhibitor 2.0 + BONUS 1.0
  146. NMNS 10 - Marzenia na Sprzedaż
  147. Necker Paradise Perspective
  148. Art Of Dreaming 2.0
  149. LoveIntro
  150. NMNS 8 - Dream Team Part II
  151. System 9 Milowych Kroków
  152. Art of Dreaming LIVE
  153. 12 Lekcji O Mentalności Finansowej
  154. NMNS 9 - Etapy Składowe Ekspertyzy
  155. NMNS 7 - Tworzenie i Wyzwalanie Nawyków u Klientów
  156. Life Auto Pilot 2.0
  157. KRMW XXV - Cele i Marzenia
  158. Future Expert LIVE
  159. KRMW XXII - Związki i Relacje
  160. Ekspert Escalator 2.0 + BONUS 1.0
  161. Info Inhibitor 2.0
  162. Dream Team Rentgen
  163. Geniusz Neuro Marketingu LIVE
  164. Neuro Live
  165. Mental Lingua Franca
  166. Piranha Night
  167. MentalMoney 3.0
  168. KRMW XXI - Cele i marzenia
  169. Leadership Point
  170. Leadership LIVE
  171. KRMW XIX - Przywództwo
  172. 10 KŁÓD FINANSOWYCH
  173. 6 zaawansowanych lekcji dla Ekspertów 1.0
  174. NMNS 6 - Solidne Fundamenty Biznesowe
  175. KRMW XXIII - Finanse i Przywództwo
  176. 4 Fazy Idealnych Związków i Biznesów
  177. 12 lekcji o Life Auto Pilot 1.0
  178. 12 lekcji o realizacji marzeń 1.0
  179. MentalMan
  180. MentalWoman
  181. Underground Washington DC
  182. Life Auto Pilot
  183. Art Of Dreaming
  184. San Marketino Trip
  185. JAK i DLACZEGO Ekspert w GODZINĘ zarabia dziś tyle ile nauczyciel w MIESIĄC?
  186. Cele i Plany
  187. Info Inhibitor 1.0
  188. NMNS 5 - Skondensowana Droga Do Ekspertyzy
  189. NMNS 4 - Budowa Dream Teamu
  190. KRMW XVIII - Finanse i hipnoza
  191. KRMW XVII - Relacje i związki
  192. NMNS 3 - System zmiany klienta w Ambasadora
  193. NMNS 2 - Psychologiczne Wyzwalacze Sprzedaży
  194. NMNS 1 - Biznes z Neuro Dopalaczem
  Koszt Abonamentu Total wynosi 697,00 PLN brutto.
 7. W skład Pakietu #ZostańWdomu Darmowa wiedza na 30 dni wchodzą: 

  The Best Of FakeWORK (197 zł)

  The Best Of – Neurolingwistyka 24h (197 zł)

  The best of – XXXI – Wrześniowy Klub Rozwoju MentalWay 2019 (197 zł)

  The Best Of - XXX - Czerwcowy Klub Rozwoju MentalWay 2019 (197 zł)

  The Best Of - Kołcz Majk Effect School&Lab (5000 zł)

  Wyzwanie 3 kropek (197 zł)

  Stand Speak Show Like a Pro - pierwszy moduł (97 zł)

  FUNDA_MENTALS live (197 zł)

  Life Auto Pilot LIVE+ "5 kroków do ekstremalnej satysfakcji w nowym roku" (197 zł)

  System 9 Milowych Kroków (197 zł)

  KRMW XVII - Relacje i związki (197 zł)

  Koszt Pakietu #ZostańWdomu Darmowa wiedza na 30 dni wynosi 0 PLN brutto.


 

VII. Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę zawartą z MentalWay. Wypowiedzenie umowy będzie skuteczne począwszy od kolejnego Dnia pobierania opłaty. MentalWay potwierdzi Państwu fakt wypowiedzenia umowy.
 2. MentalWay zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem w dowolnym czasie i z dowolnego powodu na piśmie, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia (o ile wypowiedzenie nie wynika z mocy prawa lub o ile nie ma uzasadnionej podstawy do skrócenia okresu wypowiedzenia).
 3. MentalWay ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie, w następujących przypadkach: - naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub innych obowiązujących warunków oraz nienaprawienie takiego naruszenia w terminie 5 dni po otrzymaniu informacji od MentalWay (lub szybciej, w uzasadnionych przypadkach); - uzasadnione podejrzenia MentalWay że popełniają Państwo lub popełnili Działanie zabronione, poprzedzone wcześniejszym wezwaniem do zaprzestania naruszeń; - konieczność wynikająca z przepisów prawa.


 

VIII. Zasady korzystania z zakupionych produktów:

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 2. Zakupione Produkty są trwale oznakowane jako własność Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela Produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia. Trwałe oznakowanie to napis w górnym rogu odtwarzanego filmu w postaci napisu: Licencja: „Imię Nazwisko" zalogowanego klienta. 
 3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli głównie oglądać Treści oferowane w serwisie za pomocą dostępnych kanałów dystrybucji. 
 4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne. Użytkownik w żadnym momencie nie nabywa praw, w tym praw własności intelektualnej, do materiałów udostępnionych mu do korzystania. 
 5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. 
 6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji, mogących naruszać prawa autorskie, MentalWay może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika) z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. 

IX. Wymagania techniczne i sprzętowe

 1. 1. Preferowana przeglądarka internetowa, z którą są kompatybilne Materiały dostępne wewnątrz Serwisu to FireFox wersja nr 12 lub nowsza. Aktualna wersja dostępna jest na stronie: http://www.mozilla.org/pl/firefox/new/ 2. Systemy operacyjne, z którymi są kompatybilne zarówno przeglądarka FireFox jak i Serwis to Windows (wersja XP lub nowsza) oraz OS X (wersja 10.5.8 lub nowsza) 


 

X. Reklamacje i zwroty:

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@mentalway.pl 
 2. MentalWay rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji MentalWay poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika. 
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się on we wskazanej przez MentalWay przeglądarce internetowej, jest uszkodzony, nie daje się odtworzyć z przyczyn leżących po stronie MentalWay lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może niezwłocznie po nieprawidłowym uruchomieniu się programu, wystąpić do MentalWay z reklamacją. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej, na użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności technicznej możliwości użytkowania platformy WayUp.pl (po raz pierwszy) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu jego zakupu.
 4. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić MentalWay o zamiarze reklamacji Produktu. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej: nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany podczas składnia zamówienia. 
 5. MentalWay blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji (w przypadku produktów elektronicznych). 
 6. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o chęci reklamacji, MentalWay poinformuje Użytkownika o decyzji odnośnie danego zgłoszenia. 
 7. MentalWay dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza reklamacji 
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez MentalWay, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy. 
 9. MentalWay deklaruje, że wszystkie reklamacje będą rozpatrywane z zachowaniem dobrych zwyczajów handlowych.10. Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest wyłączona na podstawie art 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30) 11. O braku możliwości odstąpienia od umowy Użytkownik zostanie powiadomiony każdorazowo przed zakupem wybranego Produktu. 


 

XI. Faktury VAT 

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej. 
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole "Chcę otrzymać fakturę VAT", a następnie uzupełnić niezbędne dane. 
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej. 


 

XII. Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. MentalWay zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem. 

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. MentalWay nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. 
 2. MentalWay nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. 
 3. MentalWay nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. MentalWay zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od MentalWay. 
 5. MentalWay nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia produktów w terminie.