REGULAMIN


 

I. Definicje

 1. MentalWay - właściciel Serwisu, MentalWay sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu, 62-800, przy ulicy Radosna 16.
 2. Serwis - internetowy serwis usługowy, świadczący usługi transmisji danych, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z filmów, klipów wideo i audio oraz innych materiałów audiowizualnych za pomocą urządzeń elektronicznych podłączonych do Internetu. Adres internetowy Serwisu to http://WayUp.pl 
 3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu. 
 4. Autor – podmiot sprzedający swoje Materiały za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z Właścicielem Serwisu.
 5. Materiały – szkolenia w formie VOD, czyli szkolenia wideo udostępnione Użytkownikowi za pomocą Internetu.
 6. Materiały Dodatkowe - zero lub więcej plików komputerowych, będących dodatkiem do Produktu. 
 7. Produkt - usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci VOD oraz plików komputerowych. 
 8. Produkt Bezpłatny - Nieodpłatne materiały audiowizualne udostępniane na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu. 
 9. Płatności recurringowe – cykliczna płatność, dokonywana w formie comiesięcznego abonamentu. 
 10. Pakiet abonamentowy – pakiet materiałów wyszczególnionych w dziale pakiety abonamentowe, w tym również pakiet materiałów realizowanych na żywo. 
 11. Dzień pobierania opłaty – dzień, w którym realizowana jest miesięczna płatność wynikająca z wysokości kwoty wybranego pakietu abonamentowego. 
 12. Opłata abonamentowa – wysokość opłaty wynikająca z wybranego przez użytkownika pakietu abonamentowego  

II. Postanowienia ogólne

 1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. 
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail (dodatkowe przepisy regulujące ten temat znajdują się w części zatytułowanej "Wymagania techniczne i sprzętowe"). 
 3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

 4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług. 
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. MentalWay zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. 
 6. MentalWay zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Produktów płatnych oraz bezpłatnych dowolnemu użytkownikowi, jeżeli uzna, że dany użytkownik narusza Prawa Autorskie MentalWay, podejmuje działania niezgodne z niniejszym regulaminem, lub działa na szkodę firmy MentalWay sp. z o.o. spółka komandytowa lub Michała Wawrzyniaka.  

III. Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci filmów VOD oraz innych plików komputerowych zawierających nagrania wideo, instrukcje ćwiczeń do samodzielnego wykonania przez Użytkownika, raporty i inne materiały tekstowe będące uzupełnieniem szkoleń w formie wideo. 
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez MentalWay należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia. 
 3. Korzystanie z produktów zamieszczonych w serwisie jest również możliwe poprzez udzielenie zgody na co miesięczne obciążenie wskazanej karty płatniczej użytkownika serwisu albo poprzez inne opłacenie abonamentu, w wysokościach określonych w dziale „pakiety abonamentowe".
 4. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 5. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go online poprzez przeglądarkę internetową lub umożliwienie pobrania całego Produktu, lub jego części, drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera. 
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania i pobierania zakupionych Produktów w postaci plików. 
 7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 120 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez MentalWay. 
 8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.  

IV. Opłaty

 1. Użytkownik może korzystać z produktów zamieszczonych w serwisie, po uprzedniej wpłacie ustalonej ceny. 
 2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Korzystanie z serwisu jest również możliwe za pomocą płatności recurringowych. 
 4. Wybierając możliwość płatności recurringowych, użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie wskazanej karty płatniczej, należącej do użytkownika, kwotą w wysokości wskazanej w wybranym przez użytkownika pakiecie abonamentowym. 
 5. Zgodę na wyżej wymienione obciążenia Użytkownik wyraża na odrębnym formularzu, wskazując numer karty kredytowej, debetowej lub innej właściwej karty płatniczej, datę ważności wskazanej karty płatniczej oraz pozostałych danych niezbędnych do uiszczenia opłaty 
 6. Zawartość danego pakietu abonamentowego zawiera odrębny wykaz zawarty w niniejszym regulaminie. 
 7. Opłata miesięczna uiszczana jest co miesiąc z góry, za każdy miesiąc, kiedy Użytkownik pozostaje zarejestrowanym użytkownikiem wybranego pakietu abonamentowego. W związku z tym, okresy miesięczne biegną od dnia rejestracji aż do odpowiadającego mu dnia w kolejnym miesiącu („Dzień pobierania opłaty"). 
 8. Pierwszym dniem pobierania opłaty jest dzień, w którym klient wybrał dany pakiet abonamentowy oraz zobowiązał się do ponoszenia cyklicznej opłaty. 
 9. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania na wskazanej karcie płatniczej, ustalonej w pakiecie abonamentowym, kwoty. 
 10. W przypadku braku zapłaty, wynikającej z braku odpowiednich środków na wskazanym rachunku bankowym, Użytkownik otrzyma maila z informacją o nieudanej próbie pobrania środków. Po trzech nieudanych próbach pobrania środków, dostęp abonamentowy zostanie anulowany. 
 11. MentalWay może w dowolnym momencie podnieść wysokość opłaty miesięcznej. Użytkownik będzie informowany o wszelkich podwyżkach opłaty miesięcznej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, w sposób wskazany w punkcie 4, w dziale „składanie i realizacja zamówień". Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmienionej wysokości Opłaty miesięcznej, może wypowiedzieć umowę. 
 12. Wypowiedzenie umowy ma skutek na koniec danego okresu rozliczeniowego, za który została już pobrana opłata abonamentowa. 
 13. MentalWay dopuszcza bezpłatne korzystanie z serwisu przez okres 30 dni wybierając Pakiet #ZostańWdomu Darmowa wiedza na 30 dni. Skład pakietu znajduje się z dalszej części regulaminu. 


 

V. Okres Próbny 

 1. MentalWay umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z okresu próbnego jednorazowo na każdy z pakietów abonamentowych. 
 2. Czas trwania okresu próbnego na każdy z pakietów abonamentowych to 14 dni od momentu opłacenia.
 3. Cena okresu próbnego to 1 PLN brutto za każdy z pakietów abonamentowych. 
 4. W celu uruchomienia okresu próbnego Użytkownik musi posiadać lub założyć konto na platformie WayUp.pl, wybrać interesujący go pakiet abonamentowy w opcji „Testuję na 14 dni w niższej cenie”. 
 5. W celu opłacenia okresu próbnego Użytkownik zobligowany jest wybrać opcję płatności cyklicznych, podając dane karty płatniczej. 
 6. Po 14 dni okresu próbnego, system podejmie próbę pobrania pełnej opłaty za wybrany przez Użytkownika pakiet abonamentowy. 
 7. Użytkownik może zrezygnować z dalszej subskrypcji pakietu abonamentowego. Aby to uczynić, należy przed upływem 14 dni czasu trwania okresu próbnego, zrezygnować z subskrypcji w zakładce Zarządzaj Abonamentem. 
 8. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji, system automatycznie pobierze z karty płatniczej opłatę za wybrany przez Użytkownika pakiet abonamentowy. 


 

VI. Pakiety abonamentowe

 1. Korzystanie z pakietów abonamentowych jest płatne.
 2. Płatności za wybrany przez Użytkownika pakiet abonamentowy są regulowane w formie płatności recurringowych. 
 3. Pakietem abonamentowym jest Abonament Life, Abonament Business oraz  Abonament Total.
 4. W skład Abonamentu Life wchodzą poszczególne materiały: 
  1. KRMW XVII - Relacje i związki
  2. Cele i Plany
  3. Art Of Dreaming
  4. Life Auto Pilot
  5. MentalWoman
  6. MentalMan
  7. 12 lekcji o realizacji marzeń 1.0
  8. 12 lekcji o Life Auto Pilot 1.0
  9. 4 Fazy Idealnych Związków i Biznesów
  10. KRMW XXI - Cele i marzenia
  11. KRMW XXII - Związki i Relacje
  12. KRMW XXV - Cele i Marzenia
  13. Life Auto Pilot 2.0
  14. Art of Dreaming LIVE
  15. System 9 Milowych Kroków
  16. LoveIntro
  17. Art Of Dreaming 2.0
  18. Necker Paradise Perspective
  19. 12 lekcji o realizacji marzeń 2.0
  20. 12 Lekcji O Life Auto Pilot 2.0
  21. KRMW XXVI - Mentalne Fundamenty
  22. Life Auto Pilot LIVE+ "5 kroków do ekstremalnej satysfakcji w nowym roku"
  23. Perfect Couple
  24. CULT..URE GURU LIVE+VOD
  25. Life Auto Pilot 3.0
  26. Culture Guru
  27. FUNDA_MENTALS live
  28. Hidden Side of Life LIVE+ VOD
  29. 6 Lekcji Z Książki Guru Kultu..Ry
  30. MentalWoman 2.0
  31. Hejtoholik Live +
  32. MentalMan 2.0
  33. Business Lies LIVE+
  34. ABS LIVE+ Ścieżka Wypalenia
  35. Anti Burnout Set
  36. Podcast ZIWMW
  37. Art Of Dreaming 3.0
  38. Trasa Hejtoholik - Jak wygrać z hejtem w swoim otoczeniu?
  39. Stand Speak Show Like a Pro - pierwszy moduł
  40. Perfect Couple LIVE++
  41. Perfect Couple 2.0
  42. Culture Guru 2.0 LIVE++
  43. Will Power 1.0
  44. KRMW XXIX - 4 filary - od Wizji do Misji
  45. Podcast ZIWMWS02
  46. Hint Seeker LIVE
  47. Daily - Marzec 2017
  48. Daily - Kwiecień 2017
  49. Kraina Kobiecości - Super Mamy
  50. Anti Burnout Set Night "Żywioły regeneracji"
  51. Wyzwanie 3 kropek
  52. The Best Of - Kołcz Majk Effect School&Lab
  53. The Best Of - XXX - Czerwcowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  54. The best of – XXXI – Wrześniowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  55. The Best Of – Neurolingwistyka 24h
  56. The Best Of FakeWORK
  57. Najbardziej olewana tematyka w wielu domach i biznesach! Cash flow - Zapis VOD z LIVE #305
  58. Mentalność Ofiary I Brak Zrozumienia Ciągu Przyczynowo / Skutkowego. Czyli Skąd Się Bioro piniądze -- Zapis VOD z LIVE #306
  59. Nie oczekuj, że KTOŚ będzie w Ciebie wierzył MOCNIEJ od Ciebie - Zapis VOD z LIVE #307
  60. Ile Czasu Realnie Potrzeba, Żeby Uzupełnić Intelektualne Braki, Zmienić Swoją Mentalność - Zapis VOD z LIVE #308
  61. Zaplanuj swoje życie, zaczynając od pierwszego DNIA! - Zapis VOD z LIVE #292
  62. 3 Wyraźne | Codzienne Priorytety Dla Życia I Biznesu - Zapis VOD z LIVE #293
  63. Funda_Mentals - Czyli Najważniejsze Fundamenty Mentalnego Rozwoju - Zapis VOD z LIVE #294
  64. Wyjaśnienia Programu #BiznesW3Celach - Sprzedaż, Rozwój Swojej Kariery I Firmy, Oraz Rozój siebie i swojej pasji - Zapis VOD z LIVE #295
  65. Zarób Na Tym, Kim Jesteś! #KołczMajkEffectSchoolAndLab - Zapis VOD z LIVE #296
  66. Plan Dnia/ Cele/ Intencja/ Połączenie Wyzwania 3 Kropek Z Biznesem W 3 Celach - Zapis VOD z LIVE #297
  67. Ekspertyza W Każdych Czasach Na Wagę Złota, Czyli Info Inhibitor - Zapis VOD z LIVE #298
  68. Neurolingwistyka Czyli To, Co Myślisz I Mówisz, Oraz Kolejność Tego Jak To Robisz, Wpływ - Zapis VOD z LIVE #299
  69. Życiowy Autopilot, Czyli, Co Nami STERUJE Oraz Jak Wyznaczyć NOWY KIERUNEK. LAP Czyli Life Auto Pilot - Zapis VOD z LIVE #300
  70. Czy I KIEDY Weźmiesz Życie, Swoich Bliskich I Los Biznesu W Swoje Ręce, Czyli Leadership - Zapis VOD z LIVE #301
  71. Sex, Namiętność I Miłość Jako Fundamenty Najważniejszej Życiowej Relacji. Czyli Perfect - Zapis VOD z LIVE #302
  72. Oglądanie Czy Rozwój Online. Jak To Robić I Czemu Nieliczni Mają Efekty, A Do Tego Jeszcze na tym zarabiają! - Zapis VOD z LIVE #303
  73. Jesteśmy W Stanie WOJNY Z Naszymi Reakcjami - Zapis VOD z LIVE #304
  74. Crowd Funding Jako Idealna Metafora Tego, Jak Działać W Czasie Kryzysu Gospodarczego - Zapis VOD z LIVE #309
  75. W Jaki Sposób UTRZYMAĆ Skupienie? - Zapis VOD z LIVE #310
  76. Gdy wielu startuje, a wygrywa garstka? - Zapis VOD z LIVE #311
  77. Bezkosztowe zmiany - poprawiające biznes i jakość życia - Zapis VOD z LIVE #312
  78. Jak długo musisz sobie odmawawiać, żeby mieć to co niezbędne? - Zapis VOD z LIVE #315
  79. Jak wyciągać odpowiednie WNIOSKI? - Zapis VOD z LIVE #316
  80. Jak MISTRZOWSKO wykorzystać swój czas? - Zapis VOD z LIVE #317
  81. Długofalowa wolność czy tymczasowe zamienniki? - Zapis VOD z LIVE #318
  82. Pewność siebie oparta o pochwały? - Zapis VOD z LIVE #319
  83. Czyje Marzenia Dziś Realizujesz? - Zapis VOD z LIVE #320
  84. Może 3xJ zamiast się ciągle tłumaczyć? - Zapis VOD z LIVE #321
  85. Inspiracja z łatwości czy trudności? - Zapis VOD z LIVE #322
  86. Co zrobić, żeby NIE mieć w kółko tych samych PROBLEMÓW? - Zapis VOD z LIVE #323
  87. Czy da się NIE popełniać tych SAMYCH błędów? - Zapis VOD z LIVE #325
  88. Jak DALEKO powinniśmy patrzeć, planować, przewidywać - a może już to robimy? - Zapis VOD z LIVE #324
  89. Wskaźniki ROZPROSZENIA - Zapis VOD z LIVE #327
  90. Jak NIE stresować się swoją pracą? - Zapis VOD z LIVE #328
  91. Jak bezlitośnie wykorzystać tych, którzy chcą zrobić nam krzywdę i jeszcze na nich dużo zarobić! - Zapis VOD z LIVE #329
  92. Jak na 17 sposobów WYCISNĄĆ ile się da, z każdego kwartału - poświęcając max. 15 min dziennie!
  93. Ile jest WARTA w życiu i biznesie DODATKOWA PERSPEKTYWA? - Zapis VOD z LIVE #330
  94. Twoje błędy samotności i nieumiejętności SPRZEDAŻY siebie! - Zapis VOD z LIVE #331
  Koszt Abonament Life wynosi 47 zł brutto.
 5. W skład Abonamentu Business wchodzą poszczególne materiały:
  1. NMNS 1 - Biznes z Neuro Dopalaczem
  2. NMNS 2 - Psychologiczne Wyzwalacze Sprzedaży
  3. NMNS 3 - System zmiany klienta w Ambasadora
  4. KRMW XVII - Relacje i związki
  5. KRMW XVIII - Finanse i hipnoza
  6. NMNS 4 - Budowa Dream Teamu
  7. NMNS 5 - Skondensowana Droga Do Ekspertyzy
  8. Cele i Plany
  9. San Marketino Trip
  10. Art Of Dreaming
  11. Life Auto Pilot
  12. Underground Washington DC
  13. MentalWoman
  14. MentalMan
  15. 12 lekcji o realizacji marzeń 1.0
  16. 12 lekcji o Life Auto Pilot 1.0
  17. 4 Fazy Idealnych Związków i Biznesów
  18. KRMW XXIII - Finanse i Przywództwo
  19. NMNS 6 - Solidne Fundamenty Biznesowe
  20. 10 KŁÓD FINANSOWYCH
  21. KRMW XIX - Przywództwo
  22. Leadership LIVE
  23. Leadership Point
  24. MentalMoney 3.0
  25. Piranha Night
  26. Mental Lingua Franca
  27. Neuro Live
  28. Geniusz Neuro Marketingu LIVE
  29. KRMW XXII - Związki i Relacje
  30. KRMW XXV - Cele i Marzenia
  31. Life Auto Pilot 2.0
  32. NMNS 7 - Tworzenie i Wyzwalanie Nawyków u Klientów
  33. NMNS 9 - Etapy Składowe Ekspertyzy
  34. 12 Lekcji O Mentalności Finansowej
  35. Art of Dreaming LIVE
  36. System 9 Milowych Kroków
  37. NMNS 8 - Dream Team Part II
  38. LoveIntro
  39. Art Of Dreaming 2.0
  40. Necker Paradise Perspective
  41. NMNS 10 - Marzenia na Sprzedaż
  42. MoneySLAVE LIVE
  43. 12 lekcji o realizacji marzeń 2.0
  44. 12 Lekcji O Life Auto Pilot 2.0
  45. NMNS 11 - Przyczyny Strat
  46. KRMW XXVI - Mentalne Fundamenty
  47. MentalMoney 4.0
  48. Leadership LIVE 2.0
  49. Leadership Point 2.0
  50. GURU KULTU LIVE: Zbuduj Centrum Podziemnej Propagandy
  51. Dream Team Rentgen 2.0
  52. 12 Lekcji O PRZYWÓDZTWIE
  53. Mental Lingua Franca 2.0
  54. 12 lekcji o zespole marzeń
  55. Life Auto Pilot LIVE+ "5 kroków do ekstremalnej satysfakcji w nowym roku"
  56. Perfect Couple
  57. CULT..URE GURU LIVE+VOD
  58. Life Auto Pilot 3.0
  59. Culture Guru
  60. FUNDA_MENTALS live
  61. Hidden Side of Life LIVE+ VOD
  62. 6 Lekcji Z Książki Guru Kultu..Ry
  63. MentalWoman 2.0
  64. Hejtoholik Live +
  65. MentalMan 2.0
  66. Business Lies LIVE+
  67. Business Lies
  68. MAD MIKE DAY „Przesuń swoje granice”
  69. The Best of Urban Samurai 1.0 i 2.0
  70. ABS LIVE+ Ścieżka Wypalenia
  71. Anti Burnout Set
  72. Pierwsze 100 dni klienta LIVE+
  73. Mapa Empatii LIVE+
  74. Podcast ZIWMW
  75. Art Of Dreaming 3.0
  76. Trasa Hejtoholik - Jak wygrać z hejtem w swoim otoczeniu?
  77. Mastermind - Dream Team Rentgen - 4 Poziomy Wymagań
  78. Deal With No 1.0
  79. Stand Speak Show Like a Pro - pierwszy moduł
  80. Mental Lingua Franca 3.0
  81. Crowd Effect
  82. Perfect Couple LIVE++
  83. Snapchat LIVE
  84. Perfect Couple 2.0
  85. Moduł z Urban Samurai 3.0 - Błyskawiczne wdrażanie zasad w teamie
  86. Culture Guru 2.0 LIVE++
  87. HejtoHolik Event
  88. Culture Guru 2.0 LIVE++
  89. Will Power 1.0
  90. KRMW XXIX - 4 filary - od Wizji do Misji
  91. Podcast ZIWMWS02
  92. Free Brand
  93. Hint Seeker LIVE
  94. Virtual Reality LIVE
  95. Virtual Reality Workshop
  96. Daily - Marzec 2017
  97. Daily - Kwiecień 2017
  98. Kraina Kobiecości - Super Mamy
  99. Anti Burnout Set Night "Żywioły regeneracji"
  100. Wyzwanie 3 kropek
  101. The Best Of - Kołcz Majk Effect School&Lab
  102. The Best Of - XXX - Czerwcowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  103. The best of – XXXI – Wrześniowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  104. The Best Of – Neurolingwistyka 24h
  105. The Best Of FakeWORK
  106. Najbardziej olewana tematyka w wielu domach i biznesach! Cash flow - Zapis VOD z LIVE #305
  107. Mentalność Ofiary I Brak Zrozumienia Ciągu Przyczynowo / Skutkowego. Czyli Skąd Się Bioro piniądze -- Zapis VOD z LIVE #306
  108. Nie oczekuj, że KTOŚ będzie w Ciebie wierzył MOCNIEJ od Ciebie - Zapis VOD z LIVE #307
  109. Ile Czasu Realnie Potrzeba, Żeby Uzupełnić Intelektualne Braki, Zmienić Swoją Mentalność - Zapis VOD z LIVE #308
  110. Zaplanuj swoje życie, zaczynając od pierwszego DNIA! - Zapis VOD z LIVE #292
  111. 3 Wyraźne | Codzienne Priorytety Dla Życia I Biznesu - Zapis VOD z LIVE #293
  112. Funda_Mentals - Czyli Najważniejsze Fundamenty Mentalnego Rozwoju - Zapis VOD z LIVE #294
  113. Wyjaśnienia Programu #BiznesW3Celach - Sprzedaż, Rozwój Swojej Kariery I Firmy, Oraz Rozój siebie i swojej pasji - Zapis VOD z LIVE #295
  114. Zarób Na Tym, Kim Jesteś! #KołczMajkEffectSchoolAndLab - Zapis VOD z LIVE #296
  115. Plan Dnia/ Cele/ Intencja/ Połączenie Wyzwania 3 Kropek Z Biznesem W 3 Celach - Zapis VOD z LIVE #297
  116. Ekspertyza W Każdych Czasach Na Wagę Złota, Czyli Info Inhibitor - Zapis VOD z LIVE #298
  117. Neurolingwistyka Czyli To, Co Myślisz I Mówisz, Oraz Kolejność Tego Jak To Robisz, Wpływ - Zapis VOD z LIVE #299
  118. Życiowy Autopilot, Czyli, Co Nami STERUJE Oraz Jak Wyznaczyć NOWY KIERUNEK. LAP Czyli Life Auto Pilot - Zapis VOD z LIVE #300
  119. Czy I KIEDY Weźmiesz Życie, Swoich Bliskich I Los Biznesu W Swoje Ręce, Czyli Leadership - Zapis VOD z LIVE #301
  120. Sex, Namiętność I Miłość Jako Fundamenty Najważniejszej Życiowej Relacji. Czyli Perfect - Zapis VOD z LIVE #302
  121. Oglądanie Czy Rozwój Online. Jak To Robić I Czemu Nieliczni Mają Efekty, A Do Tego Jeszcze na tym zarabiają! - Zapis VOD z LIVE #303
  122. Jesteśmy W Stanie WOJNY Z Naszymi Reakcjami - Zapis VOD z LIVE #304
  123. Crowd Funding Jako Idealna Metafora Tego, Jak Działać W Czasie Kryzysu Gospodarczego - Zapis VOD z LIVE #309
  124. W Jaki Sposób UTRZYMAĆ Skupienie? - Zapis VOD z LIVE #310
  125. Gdy wielu startuje, a wygrywa garstka? - Zapis VOD z LIVE #311
  126. Bezkosztowe zmiany - poprawiające biznes i jakość życia - Zapis VOD z LIVE #312
  127. Jak długo musisz sobie odmawawiać, żeby mieć to co niezbędne? - Zapis VOD z LIVE #315
  128. Jak wyciągać odpowiednie WNIOSKI? - Zapis VOD z LIVE #316
  129. Jak MISTRZOWSKO wykorzystać swój czas? - Zapis VOD z LIVE #317
  130. Długofalowa wolność czy tymczasowe zamienniki? - Zapis VOD z LIVE #318
  131. Pewność siebie oparta o pochwały? - Zapis VOD z LIVE #319
  132. Czyje Marzenia Dziś Realizujesz? - Zapis VOD z LIVE #320
  133. Może 3xJ zamiast się ciągle tłumaczyć? - Zapis VOD z LIVE #321
  134. Inspiracja z łatwości czy trudności? - Zapis VOD z LIVE #322
  135. Co zrobić, żeby NIE mieć w kółko tych samych PROBLEMÓW? - Zapis VOD z LIVE #323
  136. Czy da się NIE popełniać tych SAMYCH błędów? - Zapis VOD z LIVE #325
  137. Jak DALEKO powinniśmy patrzeć, planować, przewidywać - a może już to robimy? - Zapis VOD z LIVE #324
  138. SamoDZIELNE DĄŻenie, do PRODUKTYWNOści
  139. Życie z POCZUCIEM sensu, czy WRAŻENIEM przypadku? - Zapis VOD z LIVE #326
  140. Wskaźniki ROZPROSZENIA - Zapis VOD z LIVE #327
  141. Jak NIE stresować się swoją pracą? - Zapis VOD z LIVE #328
  142. Jak bezlitośnie wykorzystać tych, którzy chcą zrobić nam krzywdę i jeszcze na nich dużo zarobić! - Zapis VOD z LIVE #329
  143. Jak na 17 sposobów WYCISNĄĆ ile się da, z każdego kwartału - poświęcając max. 15 min dziennie!
  144. Ile jest WARTA w życiu i biznesie DODATKOWA PERSPEKTYWA? - Zapis VOD z LIVE #330
  145. Twoje błędy samotności i nieumiejętności SPRZEDAŻY siebie! - Zapis VOD z LIVE #331
  Koszt Abonamentu Business wynosi 97 PLN brutto.
 6. W skład Abonamentu Total wchodzą poszczególne materiały:
  1. NMNS 1 - Biznes z Neuro Dopalaczem
  2. NMNS 2 - Psychologiczne Wyzwalacze Sprzedaży
  3. NMNS 3 - System zmiany klienta w Ambasadora
  4. KRMW XVII - Relacje i związki
  5. KRMW XVIII - Finanse i hipnoza
  6. NMNS 4 - Budowa Dream Teamu
  7. NMNS 5 - Skondensowana Droga Do Ekspertyzy
  8. Info Inhibitor 1.0
  9. Cele i Plany
  10. JAK i DLACZEGO Ekspert w GODZINĘ zarabia dziś tyle ile nauczyciel w MIESIĄC?
  11. San Marketino Trip
  12. Art Of Dreaming
  13. Life Auto Pilot
  14. Underground Washington DC
  15. MentalWoman
  16. MentalMan
  17. 12 lekcji o realizacji marzeń 1.0
  18. 12 lekcji o Life Auto Pilot 1.0
  19. 4 Fazy Idealnych Związków i Biznesów
  20. KRMW XXIII - Finanse i Przywództwo
  21. NMNS 6 - Solidne Fundamenty Biznesowe
  22. 6 zaawansowanych lekcji dla Ekspertów 1.0
  23. 10 KŁÓD FINANSOWYCH
  24. KRMW XIX - Przywództwo
  25. Leadership LIVE
  26. Leadership Point
  27. KRMW XXI - Cele i marzenia
  28. MentalMoney 3.0
  29. Piranha Night
  30. Mental Lingua Franca
  31. Neuro Live
  32. Geniusz Neuro Marketingu LIVE
  33. Info Inhibitor 2.0
  34. Ekspert Escalator 2.0 + BONUS 1.0
  35. KRMW XXII - Związki i Relacje
  36. Future Expert LIVE
  37. KRMW XXV - Cele i Marzenia
  38. Life Auto Pilot 2.0
  39. NMNS 7 - Tworzenie i Wyzwalanie Nawyków u Klientów
  40. NMNS 9 - Etapy Składowe Ekspertyzy
  41. 12 Lekcji O Mentalności Finansowej
  42. Art of Dreaming LIVE
  43. System 9 Milowych Kroków
  44. NMNS 8 - Dream Team Part II
  45. LoveIntro
  46. Art Of Dreaming 2.0
  47. Necker Paradise Perspective
  48. NMNS 10 - Marzenia na Sprzedaż
  49. Info Inhibitor 2.0 + BONUS 1.0
  50. MoneySLAVE LIVE
  51. 12 lekcji o realizacji marzeń 2.0
  52. 12 Lekcji O Life Auto Pilot 2.0
  53. NMNS 11 - Przyczyny Strat
  54. KRMW XXVI - Mentalne Fundamenty
  55. MentalMoney 4.0
  56. Leadership LIVE 2.0
  57. 6 zaawansowanych lekcji dla Ekspertów 2.0
  58. Leadership Point 2.0
  59. GURU KULTU LIVE: Zbuduj Centrum Podziemnej Propagandy
  60. Dream Team Rentgen 2.0
  61. 12 Lekcji O PRZYWÓDZTWIE
  62. Mental Lingua Franca 2.0
  63. 12 lekcji o zespole marzeń
  64. Ekspert Escalator LIVE+
  65. Life Auto Pilot LIVE+ "5 kroków do ekstremalnej satysfakcji w nowym roku"
  66. Perfect Couple
  67. CULT..URE GURU LIVE+VOD
  68. Life Auto Pilot 3.0
  69. Culture Guru
  70. FUNDA_MENTALS live
  71. Hidden Side of Life LIVE+ VOD
  72. 6 Lekcji Z Książki Guru Kultu..Ry
  73. MentalWoman 2.0
  74. Hejtoholik Live +
  75. MentalMan 2.0
  76. Business Lies LIVE+
  77. Business Lies
  78. MAD MIKE DAY „Przesuń swoje granice”
  79. The Best of Urban Samurai 1.0 i 2.0
  80. ABS LIVE+ Ścieżka Wypalenia
  81. Anti Burnout Set
  82. Info Inhibitor LIVE+ "Droga Do Ekspertyzy"
  83. Info Inhibitor 3.0
  84. Pierwsze 100 dni klienta LIVE+
  85. Mapa Empatii LIVE+
  86. Podcast ZIWMW
  87. Art Of Dreaming 3.0
  88. Trasa Hejtoholik - Jak wygrać z hejtem w swoim otoczeniu?
  89. Mastermind - Dream Team Rentgen - 4 Poziomy Wymagań
  90. Deal With No 1.0
  91. Stand Speak Show Like a Pro - pierwszy moduł
  92. Mental Lingua Franca 3.0
  93. Crowd Effect
  94. Perfect Couple LIVE++
  95. Snapchat LIVE
  96. Stand Speak Show Like a Pro
  97. Perfect Couple 2.0
  98. Moduł z Urban Samurai 3.0 - Błyskawiczne wdrażanie zasad w teamie
  99. HejtoHolik Event
  100. Culture Guru 2.0 LIVE++
  101. Will Power 1.0
  102. KRMW XXIX - 4 filary - od Wizji do Misji
  103. Life Spektrum Mentoring Workshop 3.0
  104. Podcast ZIWMWS02
  105. Free Brand
  106. Hint Seeker LIVE
  107. Virtual Reality LIVE
  108. Virtual Reality Workshop
  109. Grubsza Wizytówka LIVE
  110. Daily - Marzec 2017
  111. Daily - Kwiecień 2017
  112. Kraina Kobiecości - Super Mamy
  113. Anti Burnout Set Night "Żywioły regeneracji"
  114. Zarób na tym kim jesteś 1.0
  115. Psychologiczne Wyzwalacze Sprzedaży Warsztat
  116. Napisz i wydaj swoją pierwszą książkę 1.0
  117. Wyzwanie 3 kropek
  118. Przygotuj i wydaj swój pierwszy cyfrowy produkt 1.0
  119. The Best Of - Kołcz Majk Effect School&Lab
  120. Wszyscy mówią ale tylko niektórym za to dobrze płacą.
  121. ZAPIS VOD - MAJÓWKA 2019 „Jak Nie Tracić Pieniędzy, Kiedy Odpoczywasz 2.0?”
  122. Zarób na tym kim jesteś 2.0
  123. The Best Of - XXX - Czerwcowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  124. KRMW XXX - Czerwiec 2019
  125. CASH HAPPINESS
  126. Napisz i wydaj swoją pierwszą książkę 2.0
  127. KRMW XXXI - #GłodniŻycia
  128. The best of – XXXI – Wrześniowy Klub Rozwoju MentalWay 2019
  129. The Best Of – Neurolingwistyka 24h
  130. Neurolingwistyka 24h
  131. Neurolingwistyka
  132. Live Plus Złodzieje Marzeń
  133. Neuro Marketing & Neuro Sales - Fake Work
  134. KRMW XXXII - Fake Life
  135. The Best Of FakeWORK
  136. Najbardziej olewana tematyka w wielu domach i biznesach! Cash flow - Zapis VOD z LIVE #305
  137. Mentalność Ofiary I Brak Zrozumienia Ciągu Przyczynowo / Skutkowego. Czyli Skąd Się Bioro piniądze -- Zapis VOD z LIVE #306
  138. Nie oczekuj, że KTOŚ będzie w Ciebie wierzył MOCNIEJ od Ciebie - Zapis VOD z LIVE #307
  139. Ile Czasu Realnie Potrzeba, Żeby Uzupełnić Intelektualne Braki, Zmienić Swoją Mentalność - Zapis VOD z LIVE #308
  140. Zaplanuj swoje życie, zaczynając od pierwszego DNIA! - Zapis VOD z LIVE #292
  141. 3 Wyraźne | Codzienne Priorytety Dla Życia I Biznesu - Zapis VOD z LIVE #293
  142. Funda_Mentals - Czyli Najważniejsze Fundamenty Mentalnego Rozwoju - Zapis VOD z LIVE #294
  143. Wyjaśnienia Programu #BiznesW3Celach - Sprzedaż, Rozwój Swojej Kariery I Firmy, Oraz Rozój siebie i swojej pasji - Zapis VOD z LIVE #295
  144. Zarób Na Tym, Kim Jesteś! #KołczMajkEffectSchoolAndLab - Zapis VOD z LIVE #296
  145. Plan Dnia/ Cele/ Intencja/ Połączenie Wyzwania 3 Kropek Z Biznesem W 3 Celach - Zapis VOD z LIVE #297
  146. Ekspertyza W Każdych Czasach Na Wagę Złota, Czyli Info Inhibitor - Zapis VOD z LIVE #298
  147. Neurolingwistyka Czyli To, Co Myślisz I Mówisz, Oraz Kolejność Tego Jak To Robisz, Wpływ - Zapis VOD z LIVE #299
  148. Życiowy Autopilot, Czyli, Co Nami STERUJE Oraz Jak Wyznaczyć NOWY KIERUNEK. LAP Czyli Life Auto Pilot - Zapis VOD z LIVE #300
  149. Czy I KIEDY Weźmiesz Życie, Swoich Bliskich I Los Biznesu W Swoje Ręce, Czyli Leadership - Zapis VOD z LIVE #301
  150. Sex, Namiętność I Miłość Jako Fundamenty Najważniejszej Życiowej Relacji. Czyli Perfect - Zapis VOD z LIVE #302
  151. Oglądanie Czy Rozwój Online. Jak To Robić I Czemu Nieliczni Mają Efekty, A Do Tego Jeszcze na tym zarabiają! - Zapis VOD z LIVE #303
  152. Jesteśmy W Stanie WOJNY Z Naszymi Reakcjami - Zapis VOD z LIVE #304
  153. Crowd Funding Jako Idealna Metafora Tego, Jak Działać W Czasie Kryzysu Gospodarczego - Zapis VOD z LIVE #309
  154. W Jaki Sposób UTRZYMAĆ Skupienie? - Zapis VOD z LIVE #310
  155. Gdy wielu startuje, a wygrywa garstka? - Zapis VOD z LIVE #311
  156. Bezkosztowe zmiany - poprawiające biznes i jakość życia - Zapis VOD z LIVE #312
  157. Zaśniesz myśląc, że więcej się nie da? - Zapis VOD z LIVE #313
  158. Ile czasu zajmie DOTARCIE do celu i jak to PRZYSPIESZYĆ? - Zapis VOD z LIVE #314
  159. Jak długo musisz sobie odmawawiać, żeby mieć to co niezbędne? - Zapis VOD z LIVE #315
  160. Jak wyciągać odpowiednie WNIOSKI? - Zapis VOD z LIVE #316
  161. Jak MISTRZOWSKO wykorzystać swój czas? - Zapis VOD z LIVE #317
  162. Długofalowa wolność czy tymczasowe zamienniki? - Zapis VOD z LIVE #318
  163. Pewność siebie oparta o pochwały? - Zapis VOD z LIVE #319
  164. Czyje Marzenia Dziś Realizujesz? - Zapis VOD z LIVE #320
  165. Może 3xJ zamiast się ciągle tłumaczyć? - Zapis VOD z LIVE #321
  166. Inspiracja z łatwości czy trudności? - Zapis VOD z LIVE #322
  167. Co zrobić, żeby NIE mieć w kółko tych samych PROBLEMÓW? - Zapis VOD z LIVE #323
  168. Czy da się NIE popełniać tych SAMYCH błędów? - Zapis VOD z LIVE #325
  169. Jak DALEKO powinniśmy patrzeć, planować, przewidywać - a może już to robimy? - Zapis VOD z LIVE #324
  170. SamoDZIELNE DĄŻenie, do PRODUKTYWNOści
  171. Życie z POCZUCIEM sensu, czy WRAŻENIEM przypadku? - Zapis VOD z LIVE #326
  172. Wskaźniki ROZPROSZENIA - Zapis VOD z LIVE #327
  173. Jak NIE stresować się swoją pracą? - Zapis VOD z LIVE #328
  174. Jak bezlitośnie wykorzystać tych, którzy chcą zrobić nam krzywdę i jeszcze na nich dużo zarobić! - Zapis VOD z LIVE #329
  175. Jak na 17 sposobów WYCISNĄĆ ile się da, z każdego kwartału - poświęcając max. 15 min dziennie!
  176. Ile jest WARTA w życiu i biznesie DODATKOWA PERSPEKTYWA? - Zapis VOD z LIVE #330
  177. Twoje błędy samotności i nieumiejętności SPRZEDAŻY siebie! - Zapis VOD z LIVE #331
  178. SamoDZIELNE DĄŻenie, do PRODUKTywności 2.0 - Zapis VOD i MP3 z LIVE
  Koszt Abonamentu Total wynosi 497 PLN brutto.
 7. W skład Pakietu #ZostańWdomu Darmowa wiedza na 30 dni wchodzą: 

  The Best Of FakeWORK (197 zł)

  The Best Of – Neurolingwistyka 24h (197 zł)

  The best of – XXXI – Wrześniowy Klub Rozwoju MentalWay 2019 (197 zł)

  The Best Of - XXX - Czerwcowy Klub Rozwoju MentalWay 2019 (197 zł)

  The Best Of - Kołcz Majk Effect School&Lab (5000 zł)

  Wyzwanie 3 kropek (197 zł)

  Stand Speak Show Like a Pro - pierwszy moduł (97 zł)

  FUNDA_MENTALS live (197 zł)

  Life Auto Pilot LIVE+ "5 kroków do ekstremalnej satysfakcji w nowym roku" (197 zł)

  System 9 Milowych Kroków (197 zł)

  KRMW XVII - Relacje i związki (197 zł)

  Koszt Pakietu #ZostańWdomu Darmowa wiedza na 30 dni wynosi 0 PLN brutto.


 

VII. Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę zawartą z MentalWay. Wypowiedzenie umowy będzie skuteczne począwszy od kolejnego Dnia pobierania opłaty. MentalWay potwierdzi Państwu fakt wypowiedzenia umowy.
 2. MentalWay zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem w dowolnym czasie i z dowolnego powodu na piśmie, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia (o ile wypowiedzenie nie wynika z mocy prawa lub o ile nie ma uzasadnionej podstawy do skrócenia okresu wypowiedzenia).
 3. MentalWay ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie, w następujących przypadkach: - naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub innych obowiązujących warunków oraz nienaprawienie takiego naruszenia w terminie 5 dni po otrzymaniu informacji od MentalWay (lub szybciej, w uzasadnionych przypadkach); - uzasadnione podejrzenia MentalWay że popełniają Państwo lub popełnili Działanie zabronione, poprzedzone wcześniejszym wezwaniem do zaprzestania naruszeń; - konieczność wynikająca z przepisów prawa.


 

VIII. Zasady korzystania z zakupionych produktów:

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 2. Zakupione Produkty są trwale oznakowane jako własność Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela Produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia. Trwałe oznakowanie to napis w górnym rogu odtwarzanego filmu w postaci napisu: Licencja: „Imię Nazwisko" zalogowanego klienta. 
 3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli głównie oglądać Treści oferowane w serwisie za pomocą dostępnych kanałów dystrybucji. 
 4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne. Użytkownik w żadnym momencie nie nabywa praw, w tym praw własności intelektualnej, do materiałów udostępnionych mu do korzystania. 
 5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. 
 6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji, mogących naruszać prawa autorskie, MentalWay może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika) z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. 

IX. Wymagania techniczne i sprzętowe

 1. 1. Preferowana przeglądarka internetowa, z którą są kompatybilne Materiały dostępne wewnątrz Serwisu to FireFox wersja nr 12 lub nowsza. Aktualna wersja dostępna jest na stronie: http://www.mozilla.org/pl/firefox/new/ 2. Systemy operacyjne, z którymi są kompatybilne zarówno przeglądarka FireFox jak i Serwis to Windows (wersja XP lub nowsza) oraz OS X (wersja 10.5.8 lub nowsza) 


 

X. Reklamacje i zwroty:

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@mentalway.pl 
 2. MentalWay rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji MentalWay poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika. 
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się on we wskazanej przez MentalWay przeglądarce internetowej, jest uszkodzony, nie daje się odtworzyć z przyczyn leżących po stronie MentalWay lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może niezwłocznie po nieprawidłowym uruchomieniu się programu, wystąpić do MentalWay z reklamacją. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej, na użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności technicznej możliwości użytkowania platformy WayUp.pl (po raz pierwszy) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu jego zakupu.
 4. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić MentalWay o zamiarze reklamacji Produktu. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej: nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany podczas składnia zamówienia. 
 5. MentalWay blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji (w przypadku produktów elektronicznych). 
 6. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o chęci reklamacji, MentalWay poinformuje Użytkownika o decyzji odnośnie danego zgłoszenia. 
 7. MentalWay dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza reklamacji 
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez MentalWay, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy. 
 9. MentalWay deklaruje, że wszystkie reklamacje będą rozpatrywane z zachowaniem dobrych zwyczajów handlowych.10. Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest wyłączona na podstawie art 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30) 11. O braku możliwości odstąpienia od umowy Użytkownik zostanie powiadomiony każdorazowo przed zakupem wybranego Produktu. 


 

XI. Faktury VAT 

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej. 
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole "Chcę otrzymać fakturę VAT", a następnie uzupełnić niezbędne dane. 
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej. 


 

XII. Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. MentalWay zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem. 

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. MentalWay nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. 
 2. MentalWay nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. 
 3. MentalWay nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. MentalWay zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od MentalWay. 
 5. MentalWay nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia produktów w terminie.